Főoldal » Hírek » Airsoft fegyverrel fenyegetőzött és veszélyesen előzött egy fiatalkorú fiú – videóval – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki az autó­já­ból egy air­soft fegy­ver­rel fenye­get­te meg a mel­let­te hala­dót, majd veszé­lye­sen előz­te meg.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 18 éves fia­tal­em­ber 2023 tava­szán köz­le­ke­dett édes­any­ja autó­já­val az autó­pá­lyán a belső sáv­ban, sűrű for­ga­lom­ban, esős idő­ben. Mikor utol­ér­te a sér­tet­tet több­szö­ri fény­kürt jel­zés­sel jel­zett neki, majd kitért a külső for­gal­mi sávba és a sér­tett mellé ért. Ekkor a kesz­tyű­tar­tó­ból elő­vett egy air­soft fegy­vert és azt lóbál­va fenye­get­te vele a sértettet.

Mind­eköz­ben a ter­helt a külső sáv­ban utol­ér­te az előt­te köz­le­ke­dőt, de las­sí­tás helyett az elő­zés sza­bá­lya­i­nak meg­sze­gé­sé­vel áttért a sér­tett előtt a belső sávba, aki csak inten­zív féke­zés­sel tudta elke­rül­ni, hogy az elé bevá­gó ter­helt jár­mű­vé­nek ütközzön.

A vád­lott veszé­lyes manő­ve­ré­vel utas és a sér­tett jár­mű­vé­ben uta­zók éle­tét, testi épsé­gét köz­vet­len veszély­nek tetti ki.

Az ügyész­ség a ter­hel­tet köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel vádol­ta meg, mely bűn­cse­lek­mény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a ter­hel­tet a járás­bí­ró­ság hatá­ro­zott ideig tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

Az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni az ügyben.

A bűn­cse­lek­ményt rög­zí­tő fedél­ze­ti kame­ra fel­vé­te­le a követ­ke­ző vide­ón tekint­he­tő meg:

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/312746807891713