Főoldal » Hírek » Ajándék luxus golfhétvégék és egy 600 ezer forint értékű futópad minisztériumi támogatásokért cserébe - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat hat sze­mély ellen a Fővá­ro­si Törvényszéken.

Egy minisz­té­ri­um főosz­tály­ve­ze­tő­je – töb­bek között – magyar álla­mi for­rá­sú támo­ga­tá­sok­kal kap­cso­la­tos elő­ké­szí­tő, koor­di­ná­ló tevé­keny­sé­get vég­zett. A hiva­ta­los sze­mély ennek kere­té­ben rend­sze­res kap­cso­la­tot tar­tott fenn egy Veszp­rém megyei szál­lo­da tulaj­do­no­sá­val, egy buda­pes­ti uszo­da ügy­ve­ze­tő­jé­vel és egy vidé­ki polgármesterrel.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a hiva­ta­los sze­mély a neki és a csa­lád­tag­ja­i­nak jut­ta­tott jog­ta­lan elő­nyö­kért cse­ré­be, több alka­lom­mal biz­to­sí­tot­ta a támo­ga­tást kérő szer­ve­ze­tek veze­tő­it arról, hogy a hiva­ta­li pozí­ci­ó­já­ból eredő lehe­tő­sé­ge­it kihasz­nál­va köz­re­mű­kö­dik abban, hogy az állam­tit­kár­ság­hoz benyúj­tott támo­ga­tá­si kérel­me­i­ket elfogadják.

A hiva­ta­los sze­mély a támo­ga­tá­sok gör­dü­lé­keny inté­zé­sé­ért cse­ré­be 2020 és 2021 között külön­bö­ző jog­ta­lan elő­nyö­ket kért és foga­dott el, így töb­bek között ingye­nes golf­klub­tag­sá­got, éven­te több­ször luxus golf­hét­vé­gé­ket, uszo­da­bér­le­te­ket, vala­mint egy 600.000 forint érté­kű futó­pa­dot. Utób­bi meg­vé­te­lé­hez a főosz­tály­ve­ze­tő – az állam­tit­kár­ság szer­ve­ze­té­nek meg­té­vesz­té­sé­vel és a támo­ga­tás való­di cél­já­nak elfe­dé­sé­vel – maga szer­zett költ­ség­ve­té­si támo­ga­tást az őt meg­vesz­te­ge­tő ala­pít­vány vezetőjének.

A nyo­mo­zó főügyész­ség a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben 2021-ben több össze­han­golt bűn­ügyi akci­ót haj­tott végre a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség rész­vé­te­lé­vel. Ezen nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nyek során az ingye­nes jut­ta­tá­so­kat bizo­nyí­tó okira­to­kon kívül lefog­la­lás­ra került 26.000.000 forint kész­pénz és a futó­pad is.

A főügyész­ség a hiva­ta­los sze­mé­lyen túl­me­nő­en továb­bi öt sze­mély ellen emelt vádat hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elkö­ve­té­se miatt, akik közül hár­man a támo­ga­tás­ban része­sü­lő gaz­dál­ko­dó szer­ve­ze­tek veze­tői, míg a továb­bi két sze­mély a vesz­te­ge­tés elkö­ve­té­sé­hez nyúj­tott segítséget.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság ítél­je vala­mennyi vád­lot­tat sza­bad­ság­vesz­tés­re, pénz­bün­te­tés­re, és ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást az átvett és ígért vagyo­ni elő­nyök­re. A főügyész­ség egye­bek mel­lett azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság hiva­ta­los sze­mélyt vég­le­ges hatállyal tilt­sa el a köz­tiszt­vi­se­lői fog­lal­ko­zás gyakorlásától.

A videó a kuta­tá­son készült.