Főoldal » Archív » Ajtót dobott a nőre a tolvaj - vádemelés - FOTÓKKAL

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a pécsi férfi ellen, aki idén feb­ru­ár­ban leemel­te egy bolt bejá­ra­ti ajta­ját és azt az egyik vásár­ló­ra dobta.

A vád sze­rint a férfi feb­ru­ár ele­jén reg­gel bement egy pécsi kis­bolt­ba, és onnan meg­pró­bált ellop­ni egy tábla cso­ko­lá­dét. Ezt a bolt eladó­ja ész­re­vet­te, és közöl­te a fér­fi­val, hogy érte­sí­ti a rend­őr­sé­get.

A vád­lott üvölt­ve köve­tel­te, hogy az eladó­nő ne hívja a rend­őr­sé­get, köz­ben azon­ban az eladó­nő bolt­ban tar­tóz­ko­dó barát­nő­je az ajtó­ba állt, hogy a vád­lott ne tud­jon távoz­ni. A férfi ekkor két kéz­zel meg­ra­gad­ta a nőt, neki­lök­te az ajtó­ki­lincs­nek, majd dühé­ben leemel­te a tar­tó­pán­tok­ról a bejá­ra­ti ajtót és azt a nőnek dobta. Ezután a bolt­ból elsza­ladt.

A férfi erő­sza­kos cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat okoz­zon, így a maga­tar­tás garáz­da­ság vét­sé­gé­nek minő­sül, ami­ért két év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.