Főoldal » Hírek » Akasztással fenyegetőzött – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség ter­ror­cse­lek­ménnyel fenye­ge­tés miatt emelt vádat egy 45 éves vanyar­ci fér­fi­val szem­ben, tele­fo­nos fenye­ge­tés­sel kény­sze­rí­tet­te intéz­ke­dés­re a rendőrséget.

A vád sze­rint a férfi 2023. május 27-én hat üveg bort ivott meg, és itta­san 22 óra 34 perc­kor fel­hív­ta a mobil­te­le­fon­já­ról a 112-es segély­hí­vót. Az ope­rá­tor­ral közöl­te, hogy „amennyi­ben azon­nal nem jön­nek ki érte a rend­őrök és viszik be őt tanú­ként kihall­gat­ni a fia elle­ni bün­te­tő­el­já­rás­ban, akkor kinyír­ja, fel­akaszt­ja azt a sze­mélyt, aki hamis ter­he­lő val­lo­mást tett a fiára.” A fenye­ge­tést a rend­őr­ség komo­lyan vette és egy rend­őri egy­ség a hely­szín­re vonult, majd a bete­le­fo­ná­ló fér­fit előállították.

Az elkö­ve­tés­kor a férfi ittas volt. Az önhi­bá­ból eredő ittas­ság nem menti az elkö­ve­tőt, hiszen az alko­hol hatá­sa köz­is­mert, ezért aki sze­szes italt fogyaszt, szá­mol­nia kell azzal, hogy leré­sze­ged­het, így tet­té­ért tel­jes bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­gel tar­to­zik, sőt, az ittas elkö­ve­tés súlyo­sí­tó körül­mény­nek számít.

Aki abból a cél­ból, hogy a rend­őr­sé­get arra kény­sze­rít­se, hogy vala­mit tegyen, erő­sza­kos bűn­cse­lek­ményt követ el, meg­va­ló­sít­ja a ter­ror­cse­lek­mény bűn­tet­tét. Ha ilyen cse­lek­ménnyel fenye­ge­tő­zik, a ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­tét köve­ti el.

A vád­lott a tele­fo­ná­lás­kor a „fel­akasz­tás­sal és kinyí­rás­sal” fenye­ge­tés­sel arra akar­ta kény­sze­rí­te­ni a rend­őr­sé­get, hogy az ő aka­ra­ta sze­rint intéz­ked­je­nek, ezért a Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés miatt emelt vádat. Az ügyész­ség vele szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, a fel­me­rült 322.140 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­se mellett.

Az ügyész­ség akkor indít­vá­nyoz pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, ha az eljá­rás ada­tai alap­ján ala­po­san fel­te­he­tő, hogy az a tet­test vissza­tart­ja újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től. Amennyi­ben az elkö­ve­tő még­sem tanú­sít tör­vény­tisz­te­lő maga­tar­tást és a pró­ba­idő alatt elkö­ve­tett újabb bűn­cse­lek­ményt követ el, az emi­att kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sa már nem füg­geszt­he­tő fel, és a koráb­ban fel­füg­gesz­tett bün­te­té­sét is le kell töltenie.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék dönt.