Főoldal » Hírek » Aki csak az útjukba került, kirabolták - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 21 éves és egy 22 éves férfi ellen rab­lás bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, akik Mis­kolc egy hét­vé­gi házas lakó­öve­ze­té­ben egy hóna­pon belül, ille­tő­leg egy­mást köve­tő napo­kon idős­ko­rú embe­rek­re támad­tak és tőlük erő­szak­kal érték­tár­gya­kat és kész­pénzt vet­tek el, vala­mint kis­ko­rú­a­kat is bán­tal­maz­va meg­kí­sé­rel­tek kirabolni.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2021 júli­u­sá­ban Mis­kolc egy hét­vé­gi házas kül­te­rü­le­ti lakó­öve­ze­té­ben oda­men­tek az autó­busz­meg­ál­ló­ban tar­tóz­ko­dó idős fér­fi­hez, fel­szó­lí­tot­ták, hogy adja át a pén­zét, a sér­tett közöl­te, hogy nincs pénz nála, ezért egyi­kük ököl­lel meg­ütöt­te, ezután a föld­re került sér­tett­ről levet­ték a háti­zsák­ját, átku­tat­ták a ruhá­za­tát, 80 000 Ft-ot vet­tek el tőle, vala­mint maguk­hoz vet­ték a háti­zsá­kot is. A sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló fel­kar­csont­fi­cam sérü­lést szen­ve­dett el.

2021 augusz­tu­sá­ban egy idős fér­fi­ra támad­tak rá, föld­re rán­tot­ták, tőle mint­egy 8 000 Ft kész­pénzt, vala­mint kisebb érté­kű tár­gya­kat vet­tek el. Rákö­vet­ke­ző napon egy nőt támad­tak meg, akit egyi­kük hátba ütött, így kihúz­ták a kezé­ből a tás­ká­ját, ami­ben 13 000 Ft kész­pénz volt, továb­bá külön­bö­ző tár­gyak és sze­mé­lyi okmá­nyok. A nő a vele tör­tén­te­ket azon­nal elmond­ta egy férfi isme­rő­sé­nek, aki fele­lős­ség­re akar­ta vonni a vád­lot­ta­kat, ők viszont őt is a föld­re lök­ték, mind­ket­ten meg­rug­dos­ták, és a 2 200 Ft össze­gű kész­pén­zét övtás­ká­já­val és abban lévő sze­mé­lyi okmá­nya­i­val elvet­ték tőle. A férfi 8 napon túl gyó­gyu­ló arc­csont­tö­rés sérü­lést szen­ve­dett el.

Ugyan­ezen a napon az esti órák­ban két kis­ko­rú fiút és egy fel­nőtt korú fér­fit meg­ál­lí­tot­tak, egy ház falá­hoz szo­rí­tot­ták őket és köve­tel­ték az érté­ke­i­ket. Az egyik kis­ko­rút ököl­lel meg­ütöt­ték, a fel­nőtt fér­fit a vál­lán meg­rúg­ták, ez alka­lom­mal nem jutot­tak pénz­hez, mivel a sér­tet­tek elfu­tot­tak. A bán­tal­ma­zott sze­mé­lyek 8 napon belü­li sérü­lé­se­ket szen­ved­tek el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben – akik közül az egyik vád­lott külö­nös vissza­eső – fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.