Főoldal » Hírek » Alaptalanul ígérték a vállalkozónak adóügye befolyásolását - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt foly­tat nyo­mo­zást három sze­mély ellen.

A nyo­mo­zó ügyész­ség az elkö­ve­tők elfo­gá­sa érde­ké­ben több hely­szí­nen össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont, a Buda­pes­ti és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint 2021 októ­be­ré­ben egy férfi azzal keres­te meg vál­lal­ko­zó isme­rő­sét, hogy tudo­má­sa van arról, misze­rint a ható­sá­gok meg­fi­gye­lik, lehall­gat­ják, és kap­cso­lat­ba akar­ják hozni egy adó­ha­tó­sá­gi eljárással.

A férfi fel­aján­lot­ta segít­sé­gét abban, hogy bemu­tat­ja vala­ki­nek, aki 4 mil­lió forin­tért elin­té­zi, hogy ne kerül­jön bör­tön­be, és az eljá­rást is meg­szün­tes­sék vele szem­ben. A férfi össze­hoz­ta a vál­lal­ko­zót egy köz­ve­tí­tő­vel, aki meg­té­vesz­tő módon egy jelen­leg ügy­véd­ként dol­go­zó volt rend­őr­re hivat­ko­zott, mint aki az ügyet „elin­té­zi” az adó­ha­tó­ság­nál. A vál­lal­ko­zó ezért a köz­ve­tí­tő­nek 2 mil­lió forin­tot fize­tett. A köz­ve­tí­tő­ként azo­no­sít­ha­tó sze­mély ezt köve­tő­en a vál­lal­ko­zó­tól továb­bi 3 mil­lió forint meg­fi­ze­té­sét kérte már arra tör­té­nő hivat­ko­zás­sal, hogy azt a NAV beve­té­si egy­sé­gé­nek, és a felet­tük disz­po­ná­ló hiva­ta­los sze­mély­nek kell oda­ad­nia. A vál­lal­ko­zó ígé­re­tet tett az összeg meg­fi­ze­té­sé­re, amely­nek átadá­sá­ra azon­ban nem került sor.

Később a köz­ve­tí­tő közöl­te a vál­lal­ko­zó­val, hogy bizal­muk meg­ren­dült, ügyé­vel nem tud­nak tovább fog­lal­koz­ni, és ígé­re­tet tett a koráb­ban átadott 2 mil­lió forint vissza­adá­sá­ra is, ez azon­ban nem tör­tént meg. A két fér­fi­nak nem volt lehe­tő­sé­ge az adó­ha­tó­sá­gi eljá­rás befo­lyá­so­lá­sá­ra, hiva­ta­los sze­mélyt nem ismertek.

A köz­ve­tí­tő vonat­ko­zá­sá­ban ada­tok merül­tek fel továb­bi kor­rup­ci­ós és vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­re is, ezért – miu­tán a két fér­fit és a vál­lal­ko­zót gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki – az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta ezen elkö­ve­tés­ben is fősze­re­pet vál­la­ló gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

Az ügyész­ség indít­vá­nya elle­né­re a bíró­ság bűn­ügyi fel­ügye­let alá helyez­te a gya­nú­sí­tot­tat azzal, hogy a lakó­he­lye sze­rin­ti megye köz­igaz­ga­tá­si terü­le­tét csak külön enge­déllyel hagy­hat­ja el. A vég­zés ellen az ülé­sen jelen­lé­vő ügyész fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A videó az elfo­gás­ról készült.