Főoldal » Archív » Alkalmi ivócimboráját fosztotta ki egy házibuliban

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a negy­ven éves fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2018. feb­ru­ár 14-én, Mis­kol­con, ittas alkal­mi isme­rő­se érté­ke­it tulaj­do­ní­tot­ta el.

A gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott az éjje­li órák­ban egy kül­vá­ro­si presszó­ból hívta magá­val a sér­tet­tet egy, a Lyu­kó­völgy­ben tar­tan­dó házi­bu­li­ba. A sér­tett a házi­bu­li­ban ittas álla­po­ta miatt véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ba került, a vád­lott ekkor a férfi zse­bé­ből elvet­te a mobil­te­le­fon­ját, illet­ve kar­já­ról a kar­órá­ját, össze­sen 155.000 forint értékben.

A gya­nú­sí­tott - akit néhány hét­tel a bűn­cse­lek­mény után, a nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként azo­no­sí­tot­tak - rész­ben beis­mer­te a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, azon­ban az eltu­laj­do­ní­tás körül­mé­nye­i­vel kap­cso­lat­ban azt tagad­ta, hogy a sér­tett véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát hasz­nál­ta volna ki.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság osz­tot­ta az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­ta­kat, misze­rint a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő gya­nú­sí­tott ese­té­ben fenn­áll a szö­kés­nek, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, továb­bá a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye, ezért a kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről döntött.

A rend­őr­ség a fér­fit kifosz­tás bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja, ami­ért bűnös­sé­ge meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén akár hét és fél év sza­bad­ság­vesz­tés­re is számíthat.