Főoldal » Archív » Alkalmi légyott helyett kirabolták a sértettet - FOTÓVAL

Rab­lás bűn­tet­té­vel vádol a Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy fér­fit és egy nőt, akik 2017 őszén az alkal­mi légy­ott­ra érke­ző sér­tet­tet egy győri utcán test­szer­te bán­tal­maz­ták, majd kirabolták.

A vád sze­rint a har­minc­hat éves sér­tett a világ­há­lón ismer­ke­dett meg a nővel, aki­nek pénzt ígért alkal­mi együtt­lé­tért cserébe.

A talál­ko­zá­suk­kor azon­ban a nő a sér­tet­tet egy bolt­ba vezet­ve kifi­gyel­te, hogy van-e pénz a sér­tett­nél, majd az utcán, a vára­ko­zó tár­sá­nak, egy fér­fi­nak szólt, hogy „ő az”.

Ezután a férfi a sér­tet­tet a föld­re lökte, majd mind­két elkö­ve­tő test­szer­te és fején is ütötte-rúgta a sér­tet­tet. A férfi ezen felül rá is ült a föl­dön fekvő sér­tett­re, foj­to­gat­ta őt, ille­tő­leg meg­fe­nye­get­te, hogy meg fogja ölni, majd szólt a nőnek, hogy vegye el a sér­tett pénz­tár­cá­ját. Azt a nő el is vette, abból 30.000 forin­tot eltu­laj­do­ní­tott, majd vissza­lé­pett a véde­ke­zés­kép­te­len sér­tett­hez, a pénz­tár­cát a föld­re dobta, és a sér­tet­tet több­ször újra megütötte.

Az elkö­ve­tők ezután távoz­tak a helyszínről.

A sér­tett­nek a cse­lek­mény kap­csán nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­sei kelet­kez­tek, és a mobil­te­le­fon­ja is összetört.

A ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ménnyel vádolt elkö­ve­tők elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják az eljá­rás folytatását.