Főoldal » Archív » Alkalmi légyottok során vette el az idős osztrák sértettek értékeit a magyar nő

A har­minc­öt éves, meg­él­he­té­sét til­tott kéjel­gés­ből biz­to­sí­tó nő a tava­lyi év máso­dik felé­ben Sop­ron­ban három idős oszt­rák fér­fi­től is elvet­te az érté­ke­it, majd az egyik meg­szer­zett bank­kár­tyá­val pénzt is vett le az egyi­kük bank­szám­lá­já­ról. Össze­sen 1.130.541 forint kárt oko­zott, mely nem térült meg.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint az elkö­ve­tő mind­há­rom sér­tet­tel külön­bö­ző áru­há­zi par­ko­lók­ban talál­ko­zott.

Az első sér­tet­től az autó­ban eltöl­tött együtt­lét alatt tulaj­do­ní­tot­ta el a pénz­tár­cá­ját, majd az együtt­lé­tet meg­sza­kít­va, siet­ve távo­zott onnan. A máso­dik sér­tett ese­té­ben a nő az autó jobb hátsó ülé­sé­ről azon­nal kivet­te a férfi kabát­ját a benne lévő érté­kek­kel együtt, amint a sér­tett kinyi­tot­ta az autó­ját és beült a volán mögé. A har­ma­dik férfi autó­já­ból a nő az együtt­lét után vette ki az érté­ke­ket tar­tal­ma­zó kabá­tot. Ezt köve­tő­en a kabát­ban lévő bank­kár­tyát hasz­nál­va kész­pénz­hez is hoz­zá­ju­tott a nő.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt négy bűn­cse­lek­ménnyel, három rend­be­li minő­sí­tett lopás­sal és egy rend­be­li infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A bün­te­té­si tétel a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.