Főoldal » Hírek » Alkalmi partnere és annak rokonai rabolták ki a sértettet – fotóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség két letar­tóz­ta­tott férfi és egy sza­bad­lá­bon véde­ke­ző fia­tal nő ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint a 26 éves nő 2023 nya­rán három alka­lom­mal léte­sí­tett pén­zért sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot az ötve­nes éve­i­ben járó sér­tet­tel egy Heves vár­me­gyei kis­te­le­pü­lé­sen. Erről tudott a nő élet­tár­sa is, aki szin­tén pénzt kapott a hall­ga­tó­la­gos bele­egye­zé­sé­ért. A sér­tett az együtt­lé­tek után min­den alka­lom­mal a laká­sa szek­ré­nyé­ben tar­tott tár­cá­já­ból elő­vett bank­je­gyek­kel fize­tett, így a part­ne­ré­nek alkal­ma nyílt kiles­ni, hogy nagyobb össze­gű kész­pénz­zel ren­del­ke­zik. Ezt elmond­ta az élet­tár­sá­nak és az ő test­vé­ré­nek is. A két férfi ennek tuda­tá­ban elha­tá­roz­ta, hogy bűnös úton meg­szer­zik a pénzt.

2023. júli­u­sá­ban ennek érde­ké­ben meg­lá­to­gat­ták a sér­tet­tet, aki akkor­ra már ittas álla­pot­ban volt. A két férfi meg­vár­ta, míg a házi­gaz­da kimegy az udva­ri mel­lék­he­lyi­ség­be, majd kutat­ni kezd­tek a lakás­ban, de nem talál­ták a tár­cát. Ezért egyi­kük rátá­madt a vissza­té­rő fér­fi­ra, akire fenye­ge­tő­en ráor­dí­tott, majd bán­tal­maz­ni kezd­te. A sér­tett az udvar­ra mene­kült a ház­ból, de a bán­tal­ma­zá­sa ott is tovább foly­ta­tó­dott. A sér­tett beesett az árok­ba, ahon­nan csak akkor sza­ba­dult, ami­kor a másik test­vér oda­bent meg­ta­lál­ta a pénz­tár­cát. Ebből az elkö­ve­tők 240.000 forin­tot vet­tek maguk­hoz, majd közö­sen elhagy­ták a helyszínt.

A rabolt pén­zen a fér­fi­ak dro­got vásá­rol­tak maguk­nak, míg a nő a ráeső részt ciga­ret­tá­ra, élel­mi­szer­re és pelen­ká­ra költötte.

Az ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja a három társ­tet­test, akik közül a fér­fi­ak­kal szem­ben nyolc és fél, illet­ve hét évi, míg a nővel szem­ben négy és fél évi fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett mér­té­kes indít­ványt. A vád­irat – töb­bek között – indít­ványt tar­tal­maz arra is, hogy a vád­lot­ta­kat a bíró­ság köte­lez­ze kár­té­rí­tés­re, vala­mint a 800.000 forin­tot meg­ha­la­dó össze­gű bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

A mel­lé­kelt fotón a sér­tett házá­nak ajta­ja látható.

 

A helyszínen készült fotón a sértett házának ajtaja látható.