Főoldal » Hírek » Alkalmi partnerét lopta meg - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és lopás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy nővel szem­ben. Az elkö­ve­tő sze­xu­á­lis aktus köz­ben ellop­ta a férfi pénz­tár­cá­ját, majd a bank­kár­tyá­val nem sok­kal később fizet­ni próbált.

A vád­irat sze­rint a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­ta­tó vád­lott 2022 már­ci­u­sá­ban Kecs­ke­mé­ten beszállt a sér­tett gép­ko­csi­já­ba és egy fél­re­e­ső hely­re men­tek a sze­xu­á­lis aktus lebo­nyo­lí­tá­sa érde­ké­ben. Ennek során a nő a férfi nad­rág­já­nak far­zse­bé­ből kivet­te a pénz­tár­cá­ját, amely­ben a bank­kár­tyá­ja és ira­tai is benne vol­tak, majd azzal távo­zott a helyszínről.

A nő a pénz­tár­cá­ban talált 2.500 forin­tot rög­tön elköl­töt­te. Nem sok­kal később egy áru­ház­ban a vásá­rolt ter­mé­ke­ket a lopott bank­kár­tyá­val akar­ta kifi­zet­ni, mivel azon­ban a sér­tett a bank­kár­tyá­ját idő­köz­ben letil­tot­ta, a fize­tés siker­te­len volt. A kecs­ke­mé­ti rend­őrök a nőt rövi­de­sen elő­ál­lí­tot­ták, és az intéz­ke­dés­kor meg­ta­lál­ták nála a lopott pénz­tár­cát, az összes okmánnyal és bank­kár­tyá­val együtt, így a fér­fi­nak csak 2.500 forint kára keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és lopás vét­sé­gé­vel vádolja.

Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.