Főoldal » Hírek » Állami kitüntetés augusztus 20-a alkalmából

Magas szak­mai szín­vo­na­lon, pél­da­adó hiva­tás­tu­dat­tal és fele­lős­ség­vál­la­lás­sal vég­zett mun­ká­ja elis­me­ré­se­ként a köz­tár­sa­sá­gi elnök Dr. Forgó Gábor fővá­ro­si főügyész­sé­gi cso­port­ve­ze­tő ügyészt a Magyar Érdem­rend lovag­ke­reszt (pol­gá­ri tago­zat) elis­me­rés­ben része­sí­tet­te augusz­tus 20-a alkal­má­ból. A kitün­te­tést a cso­port­ve­ze­tő ügyész úr Dr. Varga Judit igaz­ság­ügyi minisz­ter­től vehet­te át.

Kol­lé­gán­kat pél­da­mu­ta­tó szak­mai mun­ká­ja és veze­tői érde­mei miatt Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész is elis­me­rés­ben része­sí­tet­te.