Főoldal » Archív » Állatkínzással vádolja az ügyészség az elhullott kecskéit a kutyáival feletető gazdát

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a gaz­dá­val szem­ben, aki olyan bor­zal­mas körül­mé­nyek között tar­tot­ta az álla­ta­it, hogy abba több bele­pusz­tult.

Az 51 éves férfi Boco­nád bel­te­rü­le­tén két lovat, szar­vas­mar­há­kat, vala­mint nagyobb szám­ban juho­kat és kecs­ké­ket tar­tott beke­rí­tett telep­he­lyén. 2018. tava­szán egy lakos­sá­gi beje­len­tés­re indult ható­sá­gi ellen­őr­zés fel­tár­ta, hogy a vád­lott dur­ván és soro­za­to­san meg­szeg­te a haszon­ál­la­tok tar­tá­sá­ra vonat­ko­zó elő­írá­so­kat.

A telep­he­lyet átvizs­gá­ló sze­mé­lyek a hely­szí­nen több mint egy tucat kecs­ke, egy juh és egy szar­vas­mar­ha tete­mét talál­ták meg a takar­má­nyo­zás­ra szol­gá­ló szal­ma­bá­lák között. A lánc­ra vert kutyák előtt álla­ti cson­tok és vég­tag­ma­rad­vá­nyok vol­tak, bizony­sá­gá­ul annak, hogy a vád­lott a koráb­ban már elpusz­tult jószá­gok­kal etet­te a kutyá­it. A szar­vas­mar­hák előt­ti itató szá­raz volt, a kecs­kék ete­tő­jé­be pedig több állat feje beszo­rult. A trá­gya az álla­tok elhe­lye­zé­sé­re szol­gá­ló szű­kös kará­mok­ban tér­dig ért és az ott pangó víz­zel keve­re­dett.

Az ille­té­kes köz­igaz­ga­tá­si ható­sá­gok köte­lez­ték a gaz­dát a sza­bály­sér­té­sek meg­szün­te­té­sé­re, meg is bír­sá­gol­ták őt – ered­mény­te­le­nül. A vád­lott az álla­tok víz­el­lá­tá­sá­ról tovább­ra sem gon­dos­ko­dott, az elsza­po­ro­dott rág­csá­lók irtá­sa érde­ké­ben nem intéz­ke­dett, a kará­mo­kat nem tisz­tí­tot­ta, a fel­gyűlt trá­gyát nem szál­lí­tot­ta el. Az is meg­tör­tént, hogy három szar­vas­mar­ha az éhség­től hajt­va végső két­ség­be­esé­sé­ben átsza­kí­tot­ta a vil­lany­pász­tort, és kitört a szom­szé­dos vetés­be, hogy ott legel­hes­sen. Azok közül az álla­tok közül viszont, ame­lyek a telep­he­lyen marad­tak több is elhul­lott az ott fenn­ál­ló ret­te­ne­tes élet­kö­rül­mé­nyek miatt.

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség a köz­igaz­ga­tá­si eljá­rás­sal pár­hu­za­mo­san meg­in­dult bün­te­tő­el­já­rás­ban állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádol­ja a telep­hely tulaj­do­no­sát, aki­vel szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A Heves Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága ugyan­ak­kor vizs­gál­ja a kere­set benyúj­tá­sá­nak fel­té­te­le­it, annak érde­ké­ben, hogy a bíró­ság a fér­fit tilt­sa el az állat­tar­tás­tól.