Főoldal » Archív » Állatokat pusztított el a vádlott, hogy haragosát a tetemekkel háborgassa

A Pápai Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li állat­kín­zás, vala­mint zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 22 éves pápai fér­fi­val szem­ben, aki azért, hogy a hara­go­sát bosszant­sa, annak lege­lő­jén rész­ben már elpusz­tult, rész­ben álta­la elpusz­tí­tott álla­tok tete­me­it helyez­te el. 

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint az elkö­ve­tő régebb óta rossz viszony­ban állt a lakó­he­lyé­nek köze­lé­ben lovar­dát üze­mel­te­tő sér­tet­tel, s hogy a fér­fi­nak kel­le­met­len­sé­get okoz­zon, 2017-ben, a tél végén egy elpusz­tult eb nya­ká­ra dró­tot tekert, majd a tete­met a lovar­dá­hoz tar­to­zó lege­lő végé­be, jól lát­ha­tó hely­re dobta. Ugyan­eb­ben az idő­szak­ban egy másik, isme­ret­len okból elpusz­tult kutya tete­mét is a lege­lő végé­ben helyez­te el.

A vád­lott 2017 már­ci­u­sá­ban élve fogó csap­dát helye­zett ki az udva­ruk­ban, mellyel ápri­lis­ban két macs­kát, júli­us­ban egy macs­kát, majd egy rókát, végül augusz­tus első nap­ja­i­ban ismét egy rókát fogott.

Az elkö­ve­tő mind­egyik álla­tot lég­pus­ká­val fejbe lőtte, majd az így elpusz­tult macs­kák tete­mét madzag­gal a sér­tett lege­lő­jén lévő fákra akasz­tot­ta. Az elpusz­tult macs­ká­kat mind­két eset­ben a lovar­dá­ba járó gye­re­kek vet­ték észre, s figyel­mez­tet­ték a sértettet.

Az elpusz­tí­tott róká­kat a vád­lott – annak érde­ké­ben, hogy kutya­te­tem­nek tűn­je­nek – meg­cson­kí­tot­ta, és zsák­ba helyez­ve a sér­tett lege­lő­je mel­let­ti fák alá tette. Az elpusz­tult álla­to­kat ezek­ben az ese­tek­ben a sér­tett talál­ta meg, aki azo­kat való­ban kutyá­nak vélte.

A vád­lott a fen­ti­e­ken túl 2017 nya­rán több alka­lom­mal meg­gyúj­tot­ta az útmen­ti bok­ros növény­ze­tet, mely­ről a tűz a sér­tett lege­lő­jé­re is átter­jedt. A szé­ná­nak szánt füves terü­let leégé­se miatt cse­lek­mé­nyé­vel a sér­tett­nek mint­egy 25 000 forin­tos kárt okozott.