Főoldal » Hírek » Állatokkal kapcsolatos gyermekpornográfia - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy férfi álné­ven lét­re­ho­zott egy pro­filt egy nép­sze­rű közös­sé­gi olda­lon, majd az így meg­is­mert hölgy­nek embe­re­ket és álla­to­kat - sze­xu­á­lis cse­lek­mény köz­ben - ábrá­zo­ló fény­ké­pe­ket és vide­ó­kat is küldött.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a jelen­leg 33 éves férfi tavaly feb­ru­ár­ban küld­te a fény­ké­pe­ket és vide­ó­kat a hölgy részé­re, mert meg­tud­ta, hogy a hölgy sze­re­ti az álla­to­kat. Az elkül­döt­tek között olyan fény­kép is volt, ahol kis­ko­rú sze­re­pelt együtt fél­re­ért­he­tet­len hely­zet­ben egy állat­tal, a nemi­sé­get súlyo­san sze­mér­me­sér­tő nyílt­ság­gal ábrázolva.

Emel­lett a férfi gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket is bir­to­kolt, hiszen a nyo­mo­zó ható­ság négy hónap­pal az előző cse­lek­ményt köve­tő­en 117 darab gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­telt talált az infor­ma­ti­kai esz­kö­ze­in. A gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­te­le­ken ugyan­csak lát­ha­tók vol­tak álla­tok is.

A fér­fit az ügyész­ség két bűn­cse­lek­ménnyel, átadás­sal, ille­tő­leg tar­tás­sal elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vele szem­ben hét és fél év is kiszabható.

Az eljá­rást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fog hozni az ügyben.