Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Állattartástól eltiltásra tett indítványt az ügyészség - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az állat­kín­zás vét­sé­ge miatt indult bün­te­tő­el­já­rás lefoly­ta­tá­sát köve­tő­en a Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága kere­set­le­ve­let nyúj­tott be a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék­hez, mely­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az elkö­ve­tőt 3 évre tilt­sa el az ebtar­tás­tól és a mező­gaz­da­sá­gi haszon­ál­lat tartástól. 

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 1 évre fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki azzal a nővel szem­ben, aki a gon­do­zá­sá­ra bízott álla­to­kat elha­nya­gol­ta, emi­att egy kutya elpusztult.

A tény­ál­lás sze­rint a nő 2020. szep­tem­ber 5-től azzal volt meg­bíz­va, hogy a komá­ro­mi  ingat­la­non  tar­tott 4 darab csün­gő mala­cot, vala­mint 3 darab kutyát gon­doz­za. Az álla­tok­nak két darab fa bódé­ban és egy fa ket­rec­ben való elhe­lye­zé­se nem volt az  élet­ta­ni szük­ség­le­tek­nek meg­fe­le­lő, a moz­gás­tér sem volt biz­to­sít­va. A nő az álla­to­kat mint­egy két és fél hónap alatt hiá­nyo­san és rend­szer­te­le­nül etet­te, folya­ma­tos, ele­gen­dő ivó­víz ellá­tá­suk­ról sem gon­dos­ko­dott. A hiá­nyos ellá­tás miatt az álla­tok kóro­san leso­vá­nyod­tak, izom­sor­va­dás indult meg náluk, súlyos bőr-és szőr­be­teg­sé­gek ala­kul­tak ki, az egyik kutya elpusz­tult. Két másik kutyá­nak az ellá­tás hiá­nyos­sá­gai, a tar­tá­si körül­mé­nyek, az állat­or­vo­si ellá­tás hiá­nya miatt bal olda­li feké­lyes sza­ru­hár­tya gyul­la­dá­sa és két­ol­da­li szem­héj gyul­la­dá­sa ala­kult ki.

Az álla­tok nem meg­fe­le­lő tar­tá­sa olyan bánás­mód, amely alkal­mas arra, hogy az álla­tok mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sát, vagy elpusz­tu­lá­sát okozza.

A koráb­bi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/felfuggesztett-szabadsagvesztes-az-allatokat-elhanyagolo-novel-szemben-fotokkal-a-komarom-esztergom-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/