Főoldal » Az ügyészségről » Állatvédelem – mit tehet az Ügyészség?

Melyek az ügyész­ség bün­te­tő­jo­gi és köz­ér­dek­vé­del­mi fel­ada­tai és lehe­tő­sé­gei az állat­vé­de­lem terü­le­tén? Hogyan és miért lehet vala­kit eltil­ta­ni az állat­tar­tás­tól, mi az eltil­tás célja? Mik a fele­lőt­len állat­tar­tás alap­ve­tő okai, tény­leg csak az anya­gi­a­kon múlik? Hogyan minő­sül­het egy sza­bály­ta­lan kerí­tés til­tott vadá­sza­ti esz­köz­nek? Pre­ven­ció és edu­ká­ció vagy meg­tor­ló szank­ci­ók, mi a célravezetőbb?

Dr. Fuchs Móni­ka, a Zalai Vár­me­gyei Főügyész­ség cso­port­ve­ze­tő ügyé­sze iga­zít el min­ket az állat­vé­de­lem ügyész­sé­gi lehetőségeiben.