Főoldal » Hírek » Álló nyergesvontatóba rohant az autópályán – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő az M5-ös autó­pá­lyán nem tar­tott meg­fe­le­lő köve­té­si távol­sá­got az előt­te las­sí­tó jármű mögött, emi­att autó­ját jobb­ra kor­má­nyoz­va bele­ro­hant egy álló nyergesvontatóba.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi 2022. május 25-én, dél­után, az M5-ös autó­pá­lya külső for­gal­mi sáv­já­ban Sze­ged irá­nyá­ba vezet­te autó­ját, ami­ben hár­man utaz­tak. A férfi nem tar­tott meg­fe­le­lő köve­té­si távol­sá­got az előt­te köz­le­ke­dő és las­sí­tó jármű mögött, ezért a bal­eset elhá­rí­tá­sa érde­ké­ben autó­ját jobb­ra kor­má­nyoz­va féke­zett. A manő­ver ered­mé­nye­ként bele­ro­hant a leál­ló­sáv­ban műsza­ki okok miatt vára­ko­zó nyer­ges­von­ta­tó­ból és fél­pót­ko­csi­ból álló járműszerelvénybe.

A bal­eset követ­kez­té­ben a biz­ton­sá­gi övet hasz­ná­ló jobb első utasa élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket, a biz­ton­sá­gi övvel nem rög­zí­tett hátsó uta­sok mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó sérü­lé­se­ket szen­ved­tek. A vád­lott könnyeb­ben sérült.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, amely sze­rint jár­mű­vel másik jár­mű­vet csak olyan távol­ság­ban sza­bad követ­ni, amely ele­gen­dő ahhoz, hogy az elől hala­dó jármű mögött – annak hir­te­len féke­zé­se ese­té­ben is – meg lehes­sen állni.

Az ügyész­ség a fér­fit mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A  fotó­kon a bal­eset­ben részes jár­mű­vek ütkö­zés utáni hely­ze­te és a hasz­ná­la­ton kívü­li biz­ton­sá­gi öv látható.