Főoldal » Hírek » Állomási rendzavaró ellen emeltek vádat - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Váci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki pálya­ud­va­ri őrök­re támadt.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2022 ele­jén már több­ször is elaludt a váci vas­út­ál­lo­más váró­já­nak uta­smos­dó­já­ban. Ezen kívül a váró­te­rem­ben több­ször is rend­bon­tá­son kap­ták, amely nagyon zavar­ta az ott tar­tóz­ko­dó uta­so­kat. Ezen cse­lek­mé­nyei során az elkö­ve­tő­vel szem­ben több­ször is intéz­ked­nie kel­lett a pálya­ud­va­ri őröknek.

2022. janu­ár 29-én, este a vád­lot­tat ismét fel kel­lett szó­lí­ta­nia az őrök­nek, hogy hagy­ja el a várót a visel­ke­dé­se miatt. Ekkor a férfi az eljá­ró két őr trá­gár szi­dal­ma­zá­sa mel­lett távo­zott. Éjsza­ka azon­ban oda vissza­tért és ordi­bál­va fenye­ge­tő­dzött, majd zse­bé­ből kivett egy kést is. Az elkö­ve­tő a kést maga előtt tart­va, azzal hado­nász­va köze­lí­tett a két őr felé és köz­ben folya­ma­to­san azzal fenye­get­te őket, hogy szúr­ni fog.

A két őr hatá­ro­zott fel­lé­pé­sé­nek köszön­he­tő­en a férfi kihát­rált az épü­let­ből. Ami­kor azon­ban az őrök hátat for­dí­tot­tak neki, hogy vissza­tér­je­nek az állo­más­ra, újra meg­in­dult felé­jük a kés­sel. Ezt látva az őrök rend­őri segít­sé­get kér­tek a hely­szín­re, amit meg­hall­va a férfi elmenekült.

A Váci Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szemben.