Főoldal » Hírek » Állomáson elalvó utast fosztottak ki - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik tavaly nyá­ron, Buda­pes­ten, a Sta­di­on autóbusz-állomás váró­ter­mé­ben eltu­laj­do­ní­tot­ták az egyik szé­ken elal­vó utas mobil­te­le­fon­ját.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2022. júli­us 29-én dél­előtt a XIV. kerü­let­ben, a Sta­di­on autóbusz-állomás váró­ter­mé­ben ész­re­vet­tek egy fér­fit, aki az egyik szé­ken ülve elaludt úgy, hogy a mobil­te­le­fon­ját őri­zet­le­nül, a mel­let­te lévő szé­ken hagy­ta. A vád­lot­tak egy­más után leül­tek az alvó férfi mellé azzal a szán­dék­kal, hogy a tele­fon­ját ellop­ják. Ezután a sér­tett véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va, a hozzá köze­lebb ülő vád­lott egy hir­te­len moz­du­lat­tal fel­kap­ta a szék­ről a 45.000 Ft érté­kű tele­font, majd gyor­san fel­állt és elhagy­ta a váró­ter­met. A sér­tett másik olda­lán ülő férfi ész­lel­te a lopást, ezért fel­éb­resz­tet­te és figyel­mez­tet­te a sér­tet­tet, majd meg­mu­tat­ta neki, hogy merre ment az elkö­ve­tő.

A vád sze­rint továb­bá, a fia­ta­labb vád­lott mint­egy fél évvel később, 2023. janu­ár 12-én egy XIV. kerü­le­ti bar­kács­áru­ház­ból is lopott, több mint 100.000 Ft érték­ben. A vád­lott elő­ször egy fűrészt vitt el az áru­ház­ból, majd még ugyan­ezen a napon vissza­ment az üzlet­be, és akkor még egy akku szet­tet is magá­val vitt.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két fér­fit kifosz­tás bűn­tet­té­vel, egyi­kü­ket pedig lopás vét­sé­gé­vel is vádol­ja, mind­ket­tő­jük­kel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban.

A váró­te­rem biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te a kifosz­tást, mely az Ügyész­ség hiva­ta­los You­tu­be csa­tor­ná­ján az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: 

https://youtu.be/1LOukExx6rA