Főoldal » Hírek » Állóra fékezte az autót, hogy a mögötte lévőt megleckéztesse – videóval – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 38 éves fér­fi­val szem­ben, aki a koráb­bi köz­le­ke­dé­si konf­lik­tust bün­te­tő­fé­ke­zés­sel akar­ta megoldani.

A vád­irat sze­rint a ter­helt 2023 szep­tem­be­ré­ben az M85-ös autó­úton Győr felé vezet­te autó­ját, mely­ben vele együtt uta­zott fele­sé­ge, két gyer­me­ke és egy barát­ja is. Köz­le­ke­dé­se során konf­lik­tus­ba került az előt­te hala­dó sér­tet­tel, aki álla­po­tos fele­sé­gé­vel együtt uta­zott autójukban.

A vád­lott végül az autó­út dupla for­gal­mi sáv­já­nak meg­szű­né­se előtt meg­előz­te a sér­tet­tet, majd ott, ahol a for­gal­mi sávok egy sávra szű­kül­nek indo­ko­lat­la­nul és hir­te­len álló­ra fékez­te jár­mű­vét, úgy, hogy a mögöt­te hala­dó sér­tett éppen csak meg tudott állni. A többi köz­le­ke­dő csak az útpad­ká­ra lehú­zód­va tudott elmen­ni a két álló jármű mel­lett. A ter­helt dühö­sen ki is szállt a jár­mű­vé­ből, a sér­tett felé indult, aki nem mert kiszáll­ni autó­já­ból. A ter­helt még kia­bált a jármű mel­lett és egy­szer a gép­ko­csi tete­jé­re is rácsa­pott, majd vissza­ült a saját autó­já­ba és elhaj­tott a helyszínről.

Maga­tar­tá­sá­val a vád­lott saját csa­lád­ja testi épsé­gét, vala­mint a sér­tett és álla­po­tos fele­sé­ge testi épsé­gét is köz­vet­len veszély­nek tette ki, vala­mint közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa ria­dal­mat kel­tett a sértettekben.

Az ügyész­ség a ter­hel­tet köz­úti veszé­lyez­te­tés és garáz­da­ság elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Vele szem­ben a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján akár négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy az elkö­ve­tőt a járás­bí­ró­ság hatá­ro­zott időre tilt­sa el a járművezetéstől.

Az érde­mi dön­tést az ügy­ben a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A sér­tett fedél­ze­ti kame­rá­ja által készí­tett fel­vé­te­lén lát­ha­tó a féke­zés és a vád­lott ezt köve­tő maga­tar­tá­sa is: https://www.facebook.com/share/v/JNzWqFmA1r6KGuDA/?mibextid=WC7FNe