Főoldal » Hírek » Álmában fosztott ki egy gyereket a többszörös visszaeső férfi - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás és lopás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban kez­de­mé­nyez­te annak a hely­be­li fér­fi­nak a fele­lős­ség­re voná­sát, aki idén nyá­ron Kun­szent­mik­ló­son négy napon belül meg­lo­pott egy idős asszonyt, és kifosz­tott egy alvó gyermeket. 

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2022. júli­us 14-én, fényes nap­pal egy idős asszony kerék­pár­já­nak kosa­rá­ból kilop­ta a tás­ká­ját, amely­ben benne volt a mobil­te­le­fon­ja, szem­üve­ge, ira­tai és leg­alább 20.000 forint kész­pén­ze. A sér­tett más­nap beszélt az elkö­ve­tő édes­any­já­val, amely­nek ered­mé­nye­ként a vád­lott vissza­ad­ta a sér­tett­nek az ello­pott tás­kát és az ira­to­kat, így a lopás­sal oko­zott 92.500 forint kár­ból annak töre­dé­két, pár ezer forin­tot megtérített.

A férfi négy nap­pal később, az éjje­li órák­ban kivág­ta egy csa­lá­di ház abla­kán lévő szú­nyog­há­lót és benyúlt az abla­kon. A szo­bá­ban az ablak alat­ti ágyon alvó gyer­mek mel­lől elvet­te a sér­tett háti­zsák­ját a benne lévő érté­kek­kel, ira­tok­kal és 8.000 forint kész­pénz­zel. Az elkö­ve­tő a háti­zsák­ban lévő érté­kek közül csak a pénzt tar­tot­ta meg, a tás­kát annak tar­tal­má­val együtt eldobta.

A fér­fit a kun­szent­mik­ló­si rend­őrök, két nap­pal a máso­dik cse­lek­mé­nye után elfog­ták és őri­zet­be vették.

Az elkö­ve­tőt lopá­sért és kifosz­tá­sért is elítél­ték már koráb­ban, így jelen eljá­rás­ban már több­szö­rös, külö­nös vissza­eső­nek minősül.

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit kifosz­tás bűn­tet­te és kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en, több köz­ok­irat egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állította.

A bíró­ság a vád­lot­tat az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki és ezért őt 1 év 11 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 2 évre a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tot­ta. Az íté­let ellen az ügyész­ség a vád­lott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.