Főoldal » Archív » Álmában fosztotta ki jótevőjét

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kele­bi­ai fér­fi­val szem­ben, aki tavaly decem­ber 13-án dél­előtt Kis­szál­lá­son, az ittas­sá­ga miatt ott­ho­ná­ban alvó idős isme­rő­sé­től 70 ezer forint kész­pénzt zsák­má­nyolt.

A 24 éves vád­lott jó isme­ret­sé­gi viszony­ban volt a kis­szál­lá­si sér­tet­tel, ismer­te a szo­ká­sa­it is, mivel őt nyug­dí­jas isme­rő­se koráb­ban egy időre szí­ves­ség­ből befo­gad­ta a házá­ba. 2018. decem­ber 13-án dél­előtt a vád­lott fel­ke­res­te a sér­tet­tet és hogy­lé­te felől érdek­lő­dött. A férfi rövi­de­sen meg­kér­te a vád­lot­tat, hoz­zon neki egy fla­kon bort és erre átadott neki 2 ezer forin­tot.

Miu­tán a vád­lott elment, a sér­tett ita­loz­ni kez­dett, ami­nek a hatá­sá­ra elaludt. Ami­kor a vád­lott vissza­tért a sér­tett nyi­tott lakó­há­zá­ba, látta, hogy a sér­tett mélyen alszik. Ezt kihasz­nál­va a vád­lott az ágy­ban fekvő férfi puló­ve­ré­ből kivett 70 ezer forin­tot és eltá­vo­zott. Miu­tán a sér­tett fel­éb­redt, nyom­ban ész­lel­te, hogy eltűnt a pénze, ezért a szom­széd­ban lakó eltar­tó­já­tól kért segít­sé­get. A szom­széd nem tét­len­ke­dett, mert a rend­őr­ség egy­ide­jű érte­sí­té­se mel­lett a vád­lott nyo­má­ba eredt. Meg is talál­ta a kocs­má­ban és szá­mon kérte rajta a pénz ello­pá­sát, mire a vád­lott a lopott pénz­ből 7 ezer forin­tot vissza­adott. A sér­tett a nyo­mo­zás során kérte a fenn­ma­ra­dó 63 ezer forint össze­gű kára meg­té­rí­té­sét.

A sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tat az ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.