Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Álmában ölte volna meg férjét és kutyáját – fotóval – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki a tavasszal, Sze­ge­den fel­gyúj­tot­ta a fér­jé­vel közös lak­he­lyü­kül szol­gá­ló sát­ru­kat, miköz­ben a férfi és kutyá­ja bent aludt.

A vád­irat sze­rint a házas­pár évek óta elvesz­tet­te meg­él­he­té­sét, a vád­be­li idő­szak­ban egy híd alatt, sáto­rok­ból készí­tett épít­mény­ben lakott. A férj és a fel­ség között rend­sze­re­sek vol­tak a vesze­ke­dé­sek, az asszony már koráb­ban is, több alka­lom­mal agresszí­van lépett fel fér­jé­vel szem­ben. 2023. május 19-én egy vita során a nő több­ször is élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te fér­jét. Éjfél­kor az asszony meg­vár­ta, míg a férfi alud­ni tér, majd negyed óra eltel­té­vel fel­gyúj­tot­ta a sát­rat, azért, hogy férje tűz­ha­lált hal­jon. A sér­tett azon­ban fel­esz­mélt, és sike­rült kutyá­já­val együtt, sér­tet­le­nül kime­ne­kül­nie a sátor­ból, mielőtt az tel­je­sen kiégett volna.

A főügyész­ség a fele­sé­get ember­ölés bűn­tet­té­nek vala­mint állat­kín­zás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.

A fény­ké­pet a hely­szí­ne­lés során a nyo­mo­zó ható­ság készítette.

A kiégett sátor