Főoldal » Archív » Álnéven, más lakását adta el csaló férfi

A Tatai Járá­si Ügyész­ség a foly­ta­tó­la­go­san, nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki álné­ven más laká­sát adta el a gya­nút­lan vevőnek. 

A vád­irat sze­rint a sér­tett nő 2017. szep­tem­ber 9-én Tatá­ra uta­zott, ahol talál­ko­zott a vád­lot­tal, aki álné­ven mutat­ko­zott be neki. A vád­lott ezt meg­elő­ző­leg meg­sze­rez­te egy tatai ingat­lan laká­sá­nak kul­csa­it, mely­nek hasz­ná­la­tá­val az ingat­lant – mint a saját tulaj­do­ná­ban álló, meg­vé­tel­re kínált lakást – mutat­ta be a sér­tett­nek, akit ilyen módon meg­té­vesz­tett a lakás tulaj­don­jo­gát és az eladá­si szán­dé­kát illetően.

A vád­lott és sér­tett az adás­vé­te­li szer­ző­dés fel­té­te­le­i­ben ekkor meg­ál­la­pod­tak, majd a sér­tett egy bank tatai utcai fiók­já­ban fel­vett 300.000,-Ft-ot a bank­szám­lá­já­ról, melyet - miu­tán vissza­ment a lakás­ba - elő­leg jog­cí­mén átadott vád­lott­nak. A pénz átadá­sá­ról készí­tett átvé­te­li elis­mer­vényt a vád­lott és a sér­tett is alá­ír­ta. Ezután s sér­tett 2017. szep­tem­ber 11. nap­ján továb­bi 1.900.000,-Ft-ot adott át Tatán egy par­ko­ló­ban a vád­lott­nak, az összeg átadá­sát a koráb­ban készí­tett átvé­te­li elis­mer­vény­re rávezették.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel 2.200.000,-Ft kárt oko­zott a sér­tett­nek, mely nem térült meg.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, úgy őt a bíró­ság egy év hat hó bör­tön­bün­te­tés­re, egy év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint 150.000,- Ft pénz­bün­te­tés­re ítél­je, továb­bá köte­lez­ze arra, hogy az oko­zott kár össze­gét a sér­tett­nek fizes­se meg.