Főoldal » Hírek » Álprofillal utazott gyerekekre - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki inter­ne­ten ismer­ked­ve vett rá gye­re­ke­ket por­nog­ráf fel­vé­te­lek készí­té­sé­re és megosztására.

A vád­irat sze­rint a negy­ve­nes évei köze­pén járó férfi elkö­ve­tő egy hamis, női pro­filt hozott létre az egyik közös­sé­gi olda­lon. Ezután cél­za­to­san kis­ko­rú sze­mé­lyek­kel pró­bált meg­is­mer­ked­ni. 2019 szep­tem­be­ré­ben cse­ve­gő­al­kal­ma­zá­son keresz­tül aktív üze­net­vál­tá­sok­ba kez­dett egy akkor még csak tíz éves sér­tett lánnyal. Egy hónap után annyi­ra a bizal­má­ba fér­kő­zött, hogy foko­za­to­san rá tudta venni arra, misze­rint elő­ször ruhás, majd mezí­te­len képe­ket küld­jön neki. Ezt köve­tő­en arra is rávet­te, hogy olyan képe­ket, illet­ve fel­vé­te­le­ket küld­jön neki a gyer­mek, amin önki­elé­gí­tést végez.

Ugyan­eb­ben az idő­szak­ban egy tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött fiú­val is meg­is­mer­ke­dett az elkö­ve­tő. Neki elő­ször egy nőről készült por­nog­ráf jel­le­gű vide­ót kül­dött el. Ezt köve­ten azt kérte a fiú­tól, hogy küld­jön magá­ról is hason­ló jel­le­gű képe­ket illet­ve vide­ót. Ezt a fiú meg is tette.

Ezen túl az elkö­ve­tő még egy kis­ko­rú lány­ról készült por­nog­ráf jel­le­gű kép- illet­ve vide­ó­fel­vé­te­lek is megszerzett.

A férfi tele­fon­ján a három beazo­no­sít­ha­tó sér­tett­ről készült fel­vé­te­lek mel­lett több hason­ló, az inter­net­ről letöl­tött tar­tal­mat is találtak.

A Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel, sze­xu­á­lis cse­lek­mény végez­te­té­sé­vel elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat.