Főoldal » Hírek » Álrendőrként büntetett az autópályán – fotókkal – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki magát rend­őr­nek kiad­va, hiva­ta­los eljá­rást szín­lel­ve több kül­föl­di sofőrt káro­sí­tott meg. 

A vád sze­rint a férfi 2022 októ­be­ré­ben, az M3-as autó­pá­lyán, Kál tér­sé­gé­ben haladt a gép­ko­csi­já­val, mely­nek hűtő­rá­csán és abla­kán kéken vil­lo­gó, meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zést adó esz­köz volt enge­dély nél­kül fel­sze­rel­ve. A vád­lott a leál­ló­sáv­ban hiva­ta­los rend­őri eljá­rás szín­le­lé­sé­vel – nya­ká­ban egy okirat­tal – meg­ál­lí­tott egy kül­föl­di rend­szá­mú autót és elkér­te a sofőr ira­ta­it, majd közöl­te vele, hogy gyors­haj­tás miatt 20.000 forint­ra meg­bün­te­ti. A sér­tett, abban a tudat­ban, hogy a vád­lott rend­őr, a fel­szó­lí­tás­nak ele­get tett, és kifi­zet­te a valót­lan büntetést.

A másik két – már 2023 ele­jén tör­tént – eset­ben a férfi mód­sze­re hason­ló volt azzal az elté­rés­sel, hogy a pénz­szer­zés érde­ké­ben elő­ál­lí­tás­sal, illet­ve a jár­mű­ve lefog­la­lá­sá­val fenye­get­te meg a kül­föl­di sofő­rö­ket, amennyi­ben nem fizet­nek neki több tíz­ezer forint­nyi kész­pénzt. A vád­lott fenye­ge­té­sei olyan komoly félel­met kel­tet­tek a sér­tet­tek­ben, hogy mind­két eset­ben meg­kap­ta a pénzt. Az egyik ilyen álin­téz­ke­dés során, a sér­tett­nél nem volt ele­gen­dő kész­pénz, ezért a férfi a kocsi­já­ba ültet­te át a kül­föl­dit, majd a leg­kö­ze­leb­bi – gyön­gyö­si – bank­au­to­ma­tá­hoz vitte. Az elkö­ve­tő a pénz­fel­vé­tel és átadás után fuva­roz­ta vissza a meg­té­vesz­tett sze­mélyt az autó­pá­lya egyik pihe­nő­he­lyén hagyott kocsijához.

A járá­si ügyész­ség két­rend­be­li, hiva­ta­los minő­ség szín­le­lé­sé­vel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja az álrendőrt.

A vád­ira­tá­ban a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az elő­ké­szí­tő ülé­sen ítél­je négy év bör­tön­re az elkö­ve­tőt, amennyi­ben a bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. Emel­lett a vád­ha­tó­ság négy év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra is indít­ványt tett.

A fotók a rend­őr­sé­gi lefog­la­lás során készül­tek. Azo­kon az enge­dély nél­kül hasz­nált kék vil­lo­gó fény­jel­ző készü­lé­kek lát­ha­tók. Két képen az esz­kö­zök még a jár­mű­re fel­sze­relt álla­po­tuk­ban, az autó hűtő­rá­csán és abla­ká­ban, másik két képen külön sze­re­pel­nek. A hűtő­rács­ra fel­sze­relt készü­lék zöld kari­ká­val van kiemelve.