Főoldal » Hírek » Álrendőrök fosztottak ki idős embereket – rendőrségi fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 34 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy tár­sá­val együtt, magu­kat rend­őr­nek kiad­va, 2021 októ­be­re és 2022 máju­sa között nyolc idős ember laká­sá­ba jutot­tak be. Hét sér­tet­től össze­sen csak­nem 20 mil­lió forin­tot, vala­mint éksze­re­ket lop­tak el.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és társa 2021 októ­be­re és 2022 máju­sa között össze­sen nyolc bűn­cse­lek­ményt köve­tett el idős­ko­rú sze­mé­lyek sérel­mé­re úgy, hogy kihasz­nál­ták a sér­tet­tek meg­rom­lott egész­sé­gi álla­po­tát, illet­ve koruk­ból adódó könnyebb meg­té­veszt­he­tő­sé­gét.

Az elkö­ve­tők több­nyi­re a gép­ko­csi­juk­ban ülve, jel­lem­ző­en Buda­pest XI. kerü­le­té­ben sze­mel­ték ki áldo­za­ta­i­kat, majd magu­kat rend­őr­nek kiad­va, azzal a valót­lan tör­té­net­tel szó­lí­tot­ták meg a haza­fe­lé tartó sér­tet­te­ket, hogy betör­tek hoz­zá­juk. A vád­lott és társa több eset­ben mobil­te­le­fo­non egy rend­őr­sé­gi jel­vényt is muta­tott a sér­tet­tek­nek, akik elhit­ték a két fér­fi­ról, hogy való­ban rend­őrök, ezért been­ged­ték őket az ott­ho­nuk­ba. Itt az elkö­ve­tők meg­kér­dez­ték a sér­tet­te­ket, hogy hol tart­ják az érté­ke­i­ket, illet­ve meg­kér­ték őket, hogy vegyék elő az ott­hon tar­tott kész­pén­zü­ket, éksze­re­i­ket. Ezután az álrend­őrök a hiva­ta­los eljá­rást tovább szín­lel­ve álta­lá­ban úgy tet­tek, mint­ha lefény­ké­pez­nék a sér­tet­tek által kipa­kolt érté­ke­ket, vala­mint volt olyan, hogy a sér­tet­te­ket is lefo­tóz­ták, majd végül elte­rel­ték az áldo­za­tok figyel­mét, a pén­zü­ket, éksze­re­i­ket pedig ellop­ták. A sér­tet­tek min­den eset­ben csak később vet­ték észre, hogy kifosz­tot­ták őket.

Az ügy­nek össze­sen nyolc sér­tett­je van, mind­egyi­kük 80 év fel­let­ti volt az elkö­ve­té­sek ide­jén, a leg­idő­sebb áldo­zat 93 éves volt. Az elkö­ve­tők tőlük össze­sen csak­nem 20.000.000 forint kész­pénzt és éksze­re­ket zsák­má­nyol­tak.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 34 éves fér­fit több rend­be­li, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, pénz­bün­te­tés­re, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra is indít­ványt tett a vád­irat­ban. A vád­lott koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt áll. Társa szö­kés­ben van.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, fotók­kal, az aláb­bi lin­ken elér­he­tő:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/igaziak-fogtak-el-az-alrendoroket