Főoldal » Hírek » Alvó férje életére tört – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy asszony ellen, aki nem tudta elfo­gad­ni férje válá­si szán­dé­kát, és emi­att kés­sel támadt az alvó férfira. 

A vád­irat sze­rint egy 55 éves nő 34 éve házas­ság­ban élt fér­jé­vel, aki­vel a 2021. előtt meg­rom­lott a házas­sá­guk, gyak­ran vesze­ked­tek. A férfi végül 2021 novem­be­ré­ben közöl­te, hogy el sze­ret­ne válni, a vád­lott azon­ban ezt nem tudta elfo­gad­ni. Végül meg­ál­la­pod­tak, hogy házas­sá­gi évfor­du­ló­ju­kig együtt marad­nak, majd azt köve­tő­en külön köl­töz­nek. Az évfor­du­ló­ra tekin­tet­tel néhány napra elutaz­tak Hor­vát­or­szág­ba, ahol a nő meg­pró­bál­ta meg­győz­ni a fér­jét arról, hogy foly­tas­sák a kap­cso­la­tu­kat, a sér­tett azon­ban ragasz­ko­dott a váláshoz. 

A házas­pár egy 2022. júli­u­si éjje­len ért haza buda­pes­ti ott­ho­ná­ba, majd lefe­küd­tek. A fele­ség nem tudott bele­tö­rőd­ni abba, hogy a férje elhagy­ja őt, ezért haj­nal­ban fel­éb­redt, a kony­há­ban magá­hoz vett két kést, majd a háló­szo­bá­ban az egyik­kel meg­vág­ta az alvó sér­tett nya­kát. A férj fel­éb­redt, miköz­ben a vád­lott kije­len­tet­te, hogy ha elhagy­ja, akkor meg­öli. A pár dula­ko­dott, amely során a férj el tudta venni a kése­ket a vád­lot­tól, és ezután hívta a 112-es segélyhívót. 

A férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyű sérü­lést szen­ve­dett. Figye­lem­mel azon­ban a táma­dás mód­já­ra, esz­kö­zé­re, a táma­dott test­tá­jék­ra, a bán­tal­ma­zás súlyo­sabb ered­ménnyel, a sér­tett halá­lá­val is jár­ha­tott volna, annak elma­ra­dá­sa a sér­tet­ti véde­ke­zés­nek és a vélet­len­nek volt köszönhető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a távol­tar­tás hatá­lya alatt álló nőt véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá azt is indít­vá­nyoz­za, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, hogy a nő nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

A fotó­kon a táma­dás­hoz hasz­nált kések láthatók.