Főoldal » Archív » Alvó ismerősétől vette el az értékeit - letartóztatták

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján, a bíró­ság ked­den elren­del­te egy kifosz­tás­sal gya­nú­sí­tott, 29 éves több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott 2019. janu­ár 18.-án a sér­tett Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban lévő laká­sán tar­tóz­ko­dott, ahol az este folya­mán a sér­tet­tel együtt ita­loz­tak. Az alko­hol­fo­gyasz­tás ered­mé­nye­ként a sér­tett elaludt, majd a gya­nú­sí­tott az ily módon véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ba került fér­fi­tól eltu­laj­do­ní­tot­ta 40.000 Ft kész­pén­zét és a 30.000 Ft érté­kű mobil­te­le­fon­ját, majd távo­zott a lakás­ból.

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság a fér­fit kifosz­tás bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként, mely bűn­cse­lek­mény 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, azon­ban jelen eset­ben elő­éle­té­re tekin­tet­tel, bűnös­sé­ge meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén a bíró­ság akár 7 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re is ítél­he­ti az elkö­ve­tőt.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű – több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő - gya­nú­sí­tott ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, ezért a kény­szer­in­téz­ke­dést elren­del­te.