Főoldal » Archív » Alvó sértettektől is lopott a sorozatbetörő – letartóztatásba került

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és több rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt kez­de­mé­nyez­te egy 17 éves, Nóg­rád megyei fia­tal letar­tóz­ta­tá­sát, aki több ingat­lan­ba is betört lakóhelyén.

A gyanú sze­rint a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott 2018. ápri­lis 21-én dél­után szin­tén fia­tal­ko­rú tár­sá­val együtt bement egy mát­ra­ve­re­bé­lyi ingat­lan­ba úgy, hogy a bejá­ra­ti ajtó köze­lé­ben elrej­tett kul­csot meg­ta­lál­ták. Onnan 6 000 forint kész­pénzt és egy gáz­töl­tőt vit­tek el. Még ugyan­azon a napon egy másik ingat­lan udva­rá­ról egy fej­szét és egy hosszab­bí­tót tulaj­do­ní­tot­tak el.

A fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő a har­ma­dik hely­szí­nen az éjje­li órák­ban jelent meg egye­dül, és a  kulcs­ra nem zárt ajtón bejut­va az épü­let­be egy fej­hall­ga­tót és egy mobil­te­le­font vitt magá­val. Ide még két alka­lom­mal vissza­tért, ami­ko­ris az alvó sér­tett szo­bá­já­ból mobil­te­le­font, dezo­dort és ismét egy fej­hall­ga­tót lopott el, míg másod­szor egy kitört abla­kon mászott be a házba és onnan egy mobil­te­le­font tulaj­do­ní­tott el. Egy hét­tel később ugyan­ab­ban az utcá­ban egy másik házba is besur­rant, és az alvó sér­tett mel­lől egy mobil­te­le­font és 5 000 forint kész­pénzt vitt el magával.

2018 októ­be­ré­ben egy házba szin­tén két­szer tört be úgy, hogy az ajtót mind­két­szer berúg­ta. A lakó­épü­let­ből éjje­li lám­pát, dohányt, és egy fény­ké­pe­ző­gé­pet hozott el. Két nap­pal később egy másik házba is bement úgy, hogy az ablak­ról a szú­nyog­há­lót letép­te, majd az abla­kon bemá­szott. Onnan tus­für­dőt és kar­órát vitt el.

A fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott össze­sen közel 180 000 forint kárt oko­zott, mely­ből 54 500 forint megtérült.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva - a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel - egy hónap­ra elren­del­te a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, melyet javí­tó­in­té­zet­ben kell végrehajtani.