Főoldal » Hírek » Alvó sértettet lopott meg - Videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A kifosz­tás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki alvó sér­tett ágya mel­lől lopott mobiltelefont.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő­nek és a sér­tett­nek egy esz­ter­go­mi mun­kás­szál­ló azo­nos folyo­só­ján, egy­más­sal szem­ben volt a szo­bá­ja. Az elkö­ve­tő 2020. decem­ber 6-án meg­vár­ta, amíg a sér­tett férfi elal­szik, majd 22 óra 17 perc­kor bement a sér­tett szo­bá­já­ba, és az alvó férfi ágya mel­let­ti kisasz­tal­ról ellop­ta a sér­tett mobil­te­le­fon­ját a tok­já­val együtt, ame­lyek érté­ke 47.170 forint. A lopott tár­gyak magá­hoz véte­le után az elkö­ve­tő vissza­ment a saját szobájába.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, vala­mint köte­lez­ze a sér­tett kárá­nak megtérítésére.