Főoldal » Hírek » Alvó sértettől lopott a vádlott Debrecen belvárosában – rendőrségi FOTÓVAL - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint Deb­re­cen­ben éjsza­ka egy padon alvó sér­tet­től vette el értékeit.

A vád­lott 2020. szep­tem­ber 12-én, éjjel, Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban sétált, ami­kor fel­fi­gyelt egy padon alvó fér­fi­ra. A vád­lott oda­lé­pett a  fér­fi­hoz. A férfi nya­ká­ba akasz­tott váll­tás­ka cip­zár­ját szét­húz­ta és abból kivett egy mobil­te­le­font a hozzá csat­la­koz­ta­tott fül­hall­ga­tó­val együtt, majd ellop­ta a sér­tett okmá­nya­it és 6.000 forint készpénzt.

A vád­lott az okira­to­kat elrej­tet­te egy köze­li üzlet tera­szán az egy­más­ra for­dí­tott asz­ta­lok közé, az ello­pott pénzt pedig elköltötte.

A fér­fit 2020. szep­tem­ber 13-án, a haj­na­li órák­ban, a deb­re­ce­ni jár­őrök iga­zol­tat­ták, ennek során lefog­lal­ták a lopott mobil­te­le­font és a fül­hall­ga­tót, ame­lye­ket a nyo­mo­zás során vissza­ad­tak a sér­tett­nek, így az össze­sen 59.000 forint lopá­si kár nagy része meg­té­rült. Az asz­ta­lok közé rej­tett okira­tok is vissza­ke­rül­tek a tulajdonosához.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a jelen­leg más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő, tet­tét beis­me­rő, több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben kifosz­tás bűn­tet­te és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­je, ille­tő­leg az ello­pott kész­pénz ere­jé­ig ren­del­jen el vele szem­ben vagyonelkobzást.

A Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság által a vád­lot­tól lefog­lalt mobil­te­le­fon készü­lék­ről készí­tett fény­kép­fel­vé­tel ezen a lin­ken tekint­he­tő meg.