Főoldal » Archív » Alvó sértettre támadt egy kocsmában az ittas férfi

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki egy ven­dég­lá­tó­he­lyen rátá­madt az asz­tal mel­lett alvó sér­tett­re és őt több­ször meg­ütöt­te, illet­ve meg­rúg­ta.

2018. októ­ber 20-án a haj­na­li órák­ban a vád­lott is és a sér­tett is az egyik haj­dú­ná­ná­si ven­dég­lá­tó­he­lyen tar­tóz­ko­dott, mind­ket­ten erő­sen ittas álla­pot­ba kerül­tek.

A két férfi korább­ról ismer­te egy­mást, a kocs­má­ban beszél­get­tek, majd a sér­tett ittas­sá­ga foly­tán az egyik asz­tal mel­lett ülve elaludt. A vád­lot­tat dühí­tet­te a sér­tett neki tett koráb­bi kije­len­té­se, illet­ve meg­jegy­zé­se, ezért oda­ment a sér­tett­hez és őt három­szor tar­kón ütöt­te. A férfi fel­éb­redt, fel­állt, aztán az asz­tal mel­lett össze­esett. A szó­ra­ko­zó­he­lyen ezt ész­lel­ve az egyik fel­szol­gá­ló segí­tett neki vissza­ül­ni a helyé­re.

A vád­lott ezután a tér­dé­vel meg­rúg­ta a sér­tett arcát. A meg­vert férfi újra elaludt, azon­ban a vád­lott indu­la­ta nem csil­la­po­dott, ezért újra oda­ment hozzá és őt a tér­dé­vel a szája kör­nyé­kén meg­rúg­ta. Ennek követ­kez­té­ben a sér­tett feje az asz­tal mel­let­ti fal­nak csa­pó­dott és a szája erő­sen vér­zett.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló áll­ka­pocs­csont­tö­rést szen­ve­dett.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság az ira­tok tar­tal­ma alap­ján, bün­te­tő­vég­zés­ben a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, továb­bá pénz­bün­te­tést szab­jon ki.