Főoldal » Hírek » Alvó utast fosztottak ki – videóval – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen, akik az egyik érdi vas­út­ál­lo­má­son egy alvó utas­tól elvet­ték a mobil­te­le­fon­ját. Emel­lett több­ször lop­tak egy dro­gé­rai háló­zat, vala­mint egy élel­mi­szer áru­ház­lánc több üzletéből.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők 2023 júli­us 7-én, éjsza­ka, az egyik érdi vas­út­ál­lo­má­son fel­fi­gyel­tek arra, hogy a padon ülve elaludt egy férfi, és háti­zsák­ja előt­te a föl­dön hever. A női oda­sé­tált a sér­tett­hez és meg­győ­ző­dött róla, hogy való­ban alszik. Ezután meg­vár­ták, amíg a peron­ról a kis idő­vel koráb­ban érke­zett vonat és az arról leszál­ló uta­sok távoznak.

Miu­tán az alvó sér­tett egye­dül maradt a pero­non, a nő újra hozzá sétált, miköz­ben a férfi a peron kijá­ra­tá­nál figyelt. A nő kivet­te a férfi háti­zsák­já­ból annak több mint 200.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját, majd vissza­si­et­ve a tár­sá­hoz együtt elhagy­ták az állomást. 

A fenti ese­ten túl a két vád­lott 2023 feb­ru­ár eleje és ápri­lis vége között, 4-4 alka­lom­mal lopott együtt külön­bö­ző áru­cik­ke­ket egy dro­gé­ria háló­zat, illet­ve egy élel­mi­szer áru­ház­lánc üzle­te­i­ből közel 400.000 forint értékben.

Az elkö­ve­tők ellen az Érdi Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te vala­mint a két rend­be­li lopá­si cse­lek­mény miatt emelt vádat.

A vide­ón a kifosz­tás látható.