Főoldal » Archív » Amikor nem békésen telik a szenteste

Súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség egy kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki szent­es­te törte el élet­tár­sa orrát.

Az 55 éves vád­lott és a sér­tett 8 éve éltek élet­tár­si kap­cso­lat­ban, ami az utób­bi idő­ben meg­rom­lott a férfi ita­lo­zó élet­mód­ja miatt.

2018. decem­ber 24-én már dél­előtt ita­loz­ni kez­dett a vád­lott és a boro­zást dél­után is foly­tat­ta. Esté­re igen­csak leré­sze­ge­dett, ekkor kötött bele a kony­há­ban tar­tóz­ko­dó sér­tett­be. A vád­lott a vesze­ke­dés során egy alka­lom­mal nagy erő­vel meg­ütöt­te a nő orrát, ami nyom­ban vérez­ni kez­dett. Az ütés után a sér­tett jobb­nak látta, ha bemegy a szo­bá­ba, azon­ban a vád­lott a nő után ment, vele tovább vesze­ke­dett és még egy­szer arcon ütötte.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett 3 hét alatt gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket, köz­tük orr­csont­tö­rést szen­ve­dett el.

Az ügyész­sé­gi indít­vánnyal egye­ző­en a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban 1 évi bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki a vád­lot­tal szem­ben, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évre felfüggesztette.