Főoldal » Hírek » Amputált lábú, hajléktalan férfit lopott meg a fiatalkorú - a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy sár­kerszt­úri fia­tal­ko­rú ellen, aki a vád sze­rint tavaly ősszel a duna­föld­vá­ri autóbusz-állomás váró­ter­mé­ben pénzt lopott egy föl­dön fekvő, ampu­tált lábú haj­lék­ta­lan­tól.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott 2022 novem­be­ré­ben egy este a duna­föld­vá­ri autóbusz-állomás váró­ter­mé­be ment azzal a szán­dék­kal, hogy az álta­la is tudot­tan ott haj­lék­ta­lan­ként élő, láb­am­pu­tá­ci­ó­ja miatt moz­gá­sá­ban erő­sen kor­lá­to­zott, közel 70 éves fér­fi­től kész­pénzt lop­jon.

A vád­lott szóba ele­gye­dett a föl­dön egy plé­den fekvő sér­tet­tel azért, hogy a figyel­mét elte­rel­je, majd a beszél­ge­tés köz­ben a gya­nút­la­nul előre hajló sér­tett háta mögül, egy hir­te­len moz­du­lat­tal kikap­ta a pénz­tár­cá­ját, és elfu­tott vele. Abból kivett 11.000,- Forin­tot, a pénz­tár­cát pedig eldob­ta.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A járá­si ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rú­val szem­ben 1 év 6 hónap javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés kisza­bá­sát szor­gal­maz­za a Paksi Járás­bí­ró­ság­nál.