Főoldal » Hírek » Heves Vármegyei Főügyészség » Angliából irányították a magyar unokázós csalókat- a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két fia­tal­lal szem­ben, akik több mint egy éven át részt vet­tek egy kül­föld­ről szer­ve­zett bűncselekmény-sorozatban, mely­nek kere­té­ben idős nők­től csal­tak ki pénzt több Heves megyei város­ban.

A kis dél-mátrai falu­ban rossz anya­gi körül­mé­nyek között élő élet­tár­sak egy halál­eset foly­tán kerül­tek kap­cso­lat­ba tavaly ősszel egyi­kük kül­föl­dön lete­le­pe­dett roko­na­i­val, akik­kel azután gyak­ran beszél­tek tele­fo­non. A roko­nok fel­aján­lot­ták, hogy pénz­hez jut­tat­ják őket, ha segéd­kez­nek nekik egyes, álta­luk szer­ve­zett bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben. A jelen­leg isme­ret­len meg­bí­zók­nak az volt a mód­sze­re, hogy egyi­kük - magát rend­őr­nek kiad­va - Ang­li­á­ból egy rej­tett szám­ról vélet­len­sze­rű­en kivá­lasz­tott magyar­or­szá­gi sze­mé­lye­ket hívott fel, akik­kel valót­la­nul közöl­te, hogy az uno­ká­juk köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet szen­ve­dett, és ezzel össze­füg­gés­ben azon­nal pénz­re van szük­sé­ge. Társa szük­ség ese­tén erre azzal erő­sí­tett rá, hogy átvet­te a tele­font és elcsuk­ló han­gon állí­tot­ta, hogy ő a bajba került unoka, csak az elszen­ve­dett sérü­lé­sek miatt meg­vál­to­zott a hang­ja. A csa­lók így rávet­ték az idős sze­mé­lye­ket, hogy szed­jék össze a lakás­ban lévő kész­pénzt és ékszert, majd min­dent adja­nak át a hely­szín­re álta­luk oda­kül­dött sze­mély­nek. Ezt a futár sze­re­pet vál­lal­ta el a vád­lot­tak közül a férfi, míg a nő az élet­tár­sa által begyűj­tött érté­kek kül­föld­re jut­ta­tá­sá­ban műkö­dött közre, ami­ért mind­ket­ten „juta­lék­ban” része­sül­tek ang­li­ai meg­bí­zó­ik­tól.

A két vád­lott az ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint 2019 decem­be­re és 2020 janu­ár­ja között Eger­ben, Gyön­gyö­sön és Hat­van­ban meg­va­ló­sí­tott csa­lá­sok­hoz nyúj­tott segít­sé­get össze­sen öt alka­lom­mal, mely­nek során több mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ták meg a gyak­ran 80 év felet­ti sér­tet­te­ket.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li nagyobb kárt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkö­ve­tő­ket, akik közül a férfi letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság főbün­te­té­sül ítél­je vég­re­haj­tan­dó bör­tön­re a ter­hel­te­ket, emel­lett köte­lez­ze őket kár­té­rí­tés­re, vala­mint a nyo­mo­zás során fel­me­rült, egy­mil­lió forint­hoz köze­lí­tő bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is. Az ügyész­ség a vád­lot­tak beis­me­ré­se ese­té­re indít­vá­nyo­zott sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­két 4, illet­ve 2 évben jelöl­te meg.