Ugrás a tartalomra
Főoldal » Ismételt felülbírálati indítvány

Anonimizált határozatok

Az Integritás Hatóság eredményes ismételt felülbírálati indítványához kapcsolódó anonimizált határozatok a közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmények kapcsán folytatott eljárásokban

Tisztelt Látogató!

A 2023. janu­ár 1-jén vagy az után indult büntetőeljárásokban,

chevron
ha az eljá­rás a köz­ha­ta­lom gya­kor­lá­sá­val vagy köz­va­gyon keze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos, a Bün­te­tő­el­já­rá­si Tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folyik, 
chevron
a fel­je­len­tést eluta­sít­ják, vagy az eljá­rást megszüntetik,
chevron
az Integ­ri­tás Ható­ság felül­bí­rá­la­ti indít­vánnyal élhet. 
Jelen felü­le­ten azokat 
chevron
az ano­ni­mi­zált nyo­mo­zó ható­sá­gi, vala­mint ügyész­sé­gi hatá­ro­za­to­kat és a hoz­zá­juk kap­cso­ló­dó ano­ni­mi­zált ügy­irat­jegy­zé­ket talál­ja meg, 
chevron
ame­lyek kap­csán kizá­ró­lag az Integ­ri­tás Ható­ság élt felül­bí­rá­la­ti, majd ismé­telt felül­bí­rá­la­ti indítvánnyal, 
chevron
és ame­lyek­ben a bíró­ság azt álla­pí­tot­ta meg, hogy vád­in­dít­vány benyúj­tá­sá­nak van helye.
Az ilyen ügyek­ben (Be. 817/I. §) bár­mely ter­mé­sze­tes vagy nem ter­mé­sze­tes sze­mély benyújt­hat – mint­egy az Integ­ri­tás Ható­ság helyé­be lépve – vád­in­dít­ványt. Az Integ­ri­tás Ható­ság nem nyújt­hat be vádindítványt. 
Továb­bi rész­le­tes tájé­koz­ta­tó a teen­dők­ről itt található:

Keresés

Saj­nál­juk, nem talál­ha­tó a kere­sés­nek meg­fe­le­lő határozat.