Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Anyagi jólétet jósolt neki – közben 1,7 millió forintot csalt ki tőle- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di nővel szem­ben, aki jós­nő­ként bemu­tat­koz­va a sér­tett bizal­má­ba fér­kő­zött, majd becsapta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy tele­fon eladá­sa során ismer­te meg a sér­tet­tet, aki­nek már ekkor is álné­ven mutat­ko­zott be. A vád­lott már az első alka­lom­mal fel­is­mer­te, hogy a sér­tett hiszé­keny, könnyen befo­lyá­sol­ha­tó sze­mé­lyi­ség, ezért kis idő múlva, hogy pénzt csal­jon ki tőle, előbb tele­fo­non, majd sze­mé­lye­sen fel­vet­te vele a kap­cso­la­tot. Miu­tán a vád­lott a sér­tett bizal­má­ba fér­kő­zött, fel­aján­lot­ta neki, hogy jós­te­het­sé­ge révén anya­gi jólét­hez jut­tat­ja. Ehhez a vád­lott sze­rint csak annyi kell, hogy a sér­tett­nek egy kis ideig pénzt kell adnia neki. A sér­tett 2019. janu­ár és már­ci­us között négy rész­let­ben 1,5 mil­lió forin­tot adott át a vád­lott­nak, ame­lyet rész­ben sze­mé­lyi köl­csö­nök fel­vé­te­lé­ből fede­zett. Miu­tán több pénzt már nem tudott sze­rez­ni, egy idő után a vád­lott meg­elé­ge­dett azzal is, ha a sér­tett bevá­sá­rolt neki a bolt­ban vagy egy mobil­te­le­font adott át neki.

A vád­lott sem mun­ka­vi­szonnyal, sem meg­él­he­tést biz­to­sí­tó egyéb jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, a sér­tet­től kapott pénz­ből fedez­te kiadá­sa­it, amit soha nem szán­dé­ko­zott visszaadni

A vád­lott a sér­tett­nek 1,7 mil­lió forint kárt oko­zott, amely az eljá­rás során sem térült meg.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Szen­te­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.