Főoldal » Hírek » Apa és fia raboltak ki illegális határátlépőket - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak, akik csü­tör­tök este rabol­tak ki gáz riasz­tó­fegy­ver­rel és gázspray-vel 4 ille­gá­lis határátlépőt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két férfi önkén­tes határ­vé­dő­ként jár­őrö­zött gép­ko­csi­val a román-magyar határ tér­sé­gé­ben 2022. augusz­tus 4. nap­ján este 8 óra­kor, ami­kor ille­gá­lis határ­át­lé­pők­re let­tek figyel­me­sek. Az apa és fia oda­lép­tek a sér­tet­tek­hez és egy gáz riasz­tó fegy­ver­rel vala­mint egy gázspray-vel „money, phone” fel­szó­lí­tá­sok­kal érté­ke­ik átadá­sá­ra kény­sze­rí­tet­ték őket. A fér­fi­ak azért, hogy fenye­ge­té­sük­nek nyo­ma­té­kot adja­nak, a sér­tet­te­ket a gázspray-vel lefúj­ták. A gya­nú­sí­tot­tak a sér­tet­tek­től 2300 eurót, 400 dínárt és mobil­te­le­fo­no­kat vet­tek el.

A fen­ti­e­ket köve­tő­en a fér­fi­ak a rend­őrö­ket érte­sí­tet­ték, az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket fel­tar­tóz­tat­ták, a lopott pénzt a kocsi­juk­ban elrej­tet­ték, míg a mobil­te­le­fo­no­kat eldobálták.

A több­rend­be­li, minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a szökés-elrejtőzés, vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indítványozta.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a két férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se egyi­kük vonat­ko­zás­ban nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és a védő­je a sza­bad­lá­bon véde­ke­zés érde­ké­ben fellebbezett.