Főoldal » Hírek » Aprópénz buszjegyre - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­ko­rú férfi ellen, aki az utcán sétá­ló két fér­fi­től busz­jegy­re kért pénzt, majd azzal fenye­get­te meg őket, ha nem adnak neki, mind­ket­tő­jü­ket meg­ve­ri, így az egyik sér­tett nyolc­száz forint apró­pénzt adott át neki.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott 2023. feb­ru­ár végén, dél­után, Mező­kö­ves­den, az utcán sétá­ló két fér­fit szó­lí­tott le azzal, hogy szük­sé­ge van kilenc­száz forint­ra busz­jegy­re. Az egyik férfi ugyan nem akart pénzt adni, de elkezd­te tapo­gat­ni a kabát­ját, mint­ha keres­né. A vád­lott ész­lel­te, hogy nem talál­ja a pénzt, ezért egyre erő­sza­ko­sabb lett, és azzal fenye­ge­tő­zött, ha nem adnak neki, mind­ket­tő­jü­ket meg­ve­ri. Ezt több­ször elmond­ta, köz­ben pedig keze­i­vel a nad­rág­ja zse­be­i­ben turkált.

A pénzt keres­gé­lő sér­tett azt gon­dol­ta, hogy a vád­lott kést akar elő­ven­ni, ezért a fenye­ge­tés­től tart­va nyolc­száz forint apró­pénzt átadott neki. A vád­lott köz­ben siet­tet­te, hogy az összes apró­ját keres­se meg, és adja oda neki, miköz­ben a másik fér­fi­hez for­dult, ráki­a­bált, hogy ő is adjon pénzt, de az férfi azt mond­ta, hogy nem tud adni, mert nincs nála.

A vád­lott tovább fenye­ge­tő­zött, az ismé­telt bán­tal­ma­zás­ra utaló kije­len­té­se­i­től az a sér­tett, aki pénzt adott, meg­ré­mült, sok­kos álla­pot­ba került, a keze reme­gett és alig tudott meg­moz­dul­ni. A vád­lott viszont azt vélte hal­la­ni, hogy még apró­pénz csö­rög nála, mire a sér­tett közöl­te, hogy az csak a kabát­ja cip­zár­já­nak a hang­ja. A vád­lott ezután távo­zott a helyszínről.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét indítványozta.