Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Aprópénz miatt okozott súlyos balesetet a figyelmetlen sofőr – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki­nek a figyel­mét a szét­szó­ró­dott apró­pénz kötöt­te le, emi­att súlyos bal­ese­tet oko­zott.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021. júli­us 23-án a sze­mély­gép­ko­csit Ácson vezet­te, a jobb első ülé­sen utast szál­lí­tott. A sofőr az utas­tér­ben lévő apró­pénz menet köz­be­ni szét­szó­ró­dá­sá­ra figyelt, eköz­ben az autót balra kor­má­nyoz­ta, áttért az úttest másik olda­lá­ra, majd féke­zés nél­kül elütött egy kerék­pá­rost. A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett előbb a sze­mély­gép­ko­csi motor­ház­te­te­jé­re esett, majd onnan az útpad­ká­ra zuhant.

Az ütkö­zés köz­ben a sofőr és utasa nem sérült. A sér­tett­nek nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se kelet­ke­zett, amely miatt mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­ként érté­ke­len­dő álla­pot ala­kult ki.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság jog­erős bün­te­tő­vég­zés­ben az elkö­ve­tő­vel szem­ben 1 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 1 évre fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést és 3 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást sza­bott ki.  

A vide­ón a bal­ese­tet meg­elő­ző pil­la­na­tok lát­ha­tók.