Főoldal » Archív » Áramot vezettek a zárkaajtóba, a hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatti vád alapján letöltendő fegyház és börtönbüntetést kaptak

A fog­va­tar­tot­tak a zárka veze­té­ke­it oly módon ron­gál­ták meg, hogy halá­los áram­ütés veszé­lye is fenn­állt; a fel­nőtt­ko­rú ter­hel­tet 10 év fegy­ház­ra, fia­tal­ko­rú tár­sát 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték első­fo­kon.

Az elkö­ve­tés­kor 17 és 18 éves vád­lot­tak – akik fél­test­vé­rek – 2017 ápri­li­sá­ban elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vol­tak, őket a Fővá­ro­si Büntetés-végrehajtási Inté­zet egyik épü­le­té­ben, közös cel­lá­ban helyez­ték el. A fér­fi­ak 2017. ápri­lis 11-én, a zár­ka­el­len­őr­zést köve­tő­en, a zárka bejá­ra­ti ajta­já­nál lévő vil­lany­kap­cso­ló fog­la­la­tát lefe­szí­tet­ték, a veze­té­ke­ket onnan kihúz­ták, és azo­kat úgy állí­tot­ták be, hogy az ajtó kinyi­tá­sa ese­tén azok érint­kez­ze­nek a befe­lé nyíló fém ajtó­val. A két fog­va­tar­tott – tudva, hogy őket a biz­ton­sá­gi kame­rán keresz­tül figye­lik – azért, hogy fel­hív­ják maguk­ra a figyel­met, és az őrök a zár­ka­aj­tón bejöj­je­nek – filc­tol­lal fir­kál­ni kezd­ték a zárka falát, illet­ve arra kité­pett könyv­la­po­kat ragasz­tot­tak. A kör­let­ben szol­gá­la­tot ellá­tó biz­ton­sá­gi tiszt több kör­let­fel­ügye­lő tár­sá­val – köz­tük a sér­tet­tel – együtt a zár­ká­hoz ment azért, hogy intéz­ked­je­nek.

Az őrök nem tud­ták fel­kap­csol­ni a zár­ká­ban a mennye­ze­ti vilá­gí­tást, ugyan­is azt a vád­lot­tak szin­tén szét­sze­rel­ték.  A kör­let­fel­ügye­lő ezt tapasz­tal­va, a zárka fém ajta­ját gumi­tal­pú cipő­jé­vel tolta be. A befe­lé nyíló ajtó ekkor érint­ke­zés­be lépett az útjá­ba helye­zett, feszült­ség alatt lévő veze­ték­kel, ami­nek követ­kez­té­ben a fém­aj­tó – a műkö­dés­be lépő biz­to­sí­té­kok miatt rövid időre – áram alá került. Ez ugyan az élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas erős­ség­gel nem bírt, azon­ban a halá­los ered­mény bekö­vet­ke­zé­sé­nek a lehe­tő­sé­ge fenn­állt, mert ha a veze­ték más része érint­ke­zik az ajtó­val, akkor a biz­to­sí­ték nem csap­ja le az ára­mot, és a sötét zár­ká­ba való beju­tás ese­tén a fal­ból kiál­ló veze­ték halá­los áram­ütést ered­mé­nyez­he­tett volna.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két férfi ellen hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat. Az eljá­rás tár­gyát a fel­nőtt­ko­rú ter­helt ese­té­ben – egy szó­ra­ko­zó­he­lyi konf­lik­tus­ból szár­ma­zó élet elle­ni cse­lek­mény­re is figye­lem­mel – több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek is képez­ték.

A bíró­ság bűnös­nek mond­ta ki vád­lot­ta­kat vád sze­rint, a fel­nőtt­ko­rú ter­hel­tet 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re, és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, tár­sát 2 év 6 hónap fia­tal­ko­rú­ak bör­tön­bün­te­té­sé­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­let – súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló ügyé­szi és a vád­lot­tak javá­ra szóló védel­mi fel­leb­be­zés miatt - nem jog­erős.