Főoldal » Archív » Áramszünet Kaposváron 2018. június 27-én.

Érte­sít­jük tisz­telt ügy­fe­le­in­ket, hogy az EON elő­ze­tes tájé­koz­ta­tá­sa alap­ján 2018. júni­us 27. nap­ján, szer­dán reg­gel 7.00 órá­tól vár­ha­tó­an 16.00 óráig áram­szü­net lesz a Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vala­mint a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya Baross utcai épületében.
Ezen idő­szak alatt az érin­tett ügyész­sé­gek infor­ma­ti­kai rend­sze­rei, vala­mint vona­las tele­fon­ja nem lesz­nek elérhetőek.
Az áram­szü­net ide­jén a Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vala­mint a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya kizá­ró­lag papír ala­pon és adat­hor­do­zón, sze­mé­lye­sen tudja fogad­ni a beadványokat.
Meg­ér­té­sü­ket köszönjük!