Főoldal » Hírek » Áramütést szenvedett a kilenc hónapos gyermek - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 24 éves nővel szem­ben, aki nem figyelt, ezért gyer­me­ke a hibás hosszab­bí­tó­ba nyúl­va áram­ütést szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. augusz­tus hónap máso­dik felé­ben, a dél­utá­ni órák­ban lakó­he­lyén, az édes­any­ja tulaj­do­nát képe­ző tak­ta­har­ká­nyi csa­lá­di ház­ban kilenc hóna­pos fiú gyer­me­ke ete­té­sé­hez készü­lő­dött, és a kony­há­ban lete­rí­tett pléd­re ültet­te, míg ő a köz­vet­len köze­lé­ben lévő kana­pé­ra ült. Rövid­del ezután ész­re­vet­te, hogy a gyer­mek a szem­köz­ti fal­nál elhe­lye­zett szek­ré­nyen lévő elekt­ro­mos hosszab­bí­tó­hoz nyúlt, ami nem ren­del­te­tés­sze­rű­en műkö­dött, mivel koráb­ban már nem beazo­no­sít­ha­tó sze­mély kisze­rel­te belő­le a kap­cso­lót, és a két veze­té­ket szi­ge­te­let­le­nül kötöt­te össze.

A vád­lott ijed­té­ben fel­ug­rott a kana­pé­ról, hogy meg­fog­ja a gyer­me­két, de mire oda­ért, a gyer­mek már bele­nyúlt a vál­tó­kap­cso­lón lévő nyí­lás­ba, és annak követ­kez­té­ben meg­ráz­ta az áram, ami­től meg­ijedt, felsírt.

A vád­lott édes­any­ja segít­sé­gét kérte, érte­sí­tet­ték a men­tő­ket, akik kór­ház­ba szál­lí­tot­ták a gyermeket.

A gyer­mek az áram­ütés követ­kez­té­ben a jobb gyű­rűs ujján áram­jeggyel járó 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lést szen­ve­dett el.

A vád­lott elmu­lasz­tot­ta a hibás hosszab­bí­tó olyan biz­ton­sá­gos hely­re helye­zé­sét, ahol a gyer­mek azt nem tudta volna elér­ni, ezen gon­dat­lan­sá­ga foly­tán követ­ke­zett be a baleset.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – bün­te­tő­vég­zés­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pró­bá­ra bocsá­tás­ra tett indítványt.