Főoldal » Archív » Aranytömbök a lopott széfben

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség külö­nö­sen nagy érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azok­kal az abo­nyi fér­fi­ak­kal szem­ben, akik egy isme­rő­sük házá­ból ellop­ták a szé­fet, amely­ben éksze­re­ket, arany­töm­bö­ket talál­tak.

A bűn­ügy két vád­lott­ja, fia­tal abo­nyi fér­fi­ak 2016 már­ci­u­sá­ban egy isme­rő­sük szü­le­i­nek házá­ban ven­dé­ges­ked­tek Abony­ban. A házi­ak részé­ről csak a fiú volt ott­hon. A vád­lot­tak az egyik fest­mény mögött fel­fi­gyel­tek egy széf­re, amit anél­kül, hogy a házi­gaz­da ész­re­vet­te volna, kiemel­tek a fal­ból.

A szé­fet egyi­kük házá­ba vit­ték, ahol kala­páccsal szét­ver­ték. A széf­ben éksze­rek és kész­pénz mel­lett 50 arany­töm­böt talál­tak, össze­sen több mint 70 mil­lió forint érték­ben.

A tol­va­jok a szé­fet egy patak­ba dob­ták, a kész­pénzt elosz­tot­ták egy­más között. Az arany­töm­bök egy részét isme­rő­sük­re, a bűn­ügy továb­bi vád­lott­já­ra bíz­ták, aki azo­kat zálog­há­zak­ban érté­ke­sí­tet­te. Volt olyan arany­tömb, amit elás­tak, az éksze­rek egy részét zálog­ba adták.

A vád­lot­tak a lopott pénz­ből köl­te­kez­ni kezd­tek: már­kás órá­kat, műsza­ki cik­ke­ket, gép­ko­csi­kat vásá­rol­tak. Annak érde­ké­ben, hogy mind­ez ne kelt­sen fel­tű­nést, a gép­ko­csi­kat más nevé­re vet­ték meg.

A nyo­mo­zás során az arany­töm­bök egy része elő­ke­rült. A lopott dol­gok eladá­sá­ból nyert pén­zen vásá­rolt gép­ko­csi­kat a rend­őrök lefog­lal­ták.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség külö­nö­sen nagy érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádol­ja a fér­fi­a­kat, akik­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tés­re és vagyon­el­kob­zás­ra tett indít­ványt az ügyész­ség.