Főoldal » Archív » Arcon ütötte a bírósági rendészt, pedig csak a gyermekére leselkedő veszélyre figyelmeztette

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 39 éves fér­fit, aki bán­tal­ma­zott egy sió­fo­ki bíró­sá­gi rendészt.

A vád­lott bíró­sá­gi panasz­nap­ra kísér­te el élet­tár­sát, és amíg párja az ügye­it intéz­te, a bíró­ság bejá­ra­tá­nál vigyá­zott a kis­gyer­me­kük­re, akit a bejá­rat előt­ti terasz oldal­fa­lá­nak pár­ká­nyá­ra állí­tott fel. Ezt látva az egyik bíró­sá­gi ren­dész meg­kér­te a vád­lot­tat, hogy a gyer­me­ket vegye le onnan, mert a pár­kány anya­ga vékony, könnyen letörhet.

A vád­lott a ren­dész kéré­sé­től indu­lat­ba jött, és azt kezd­te han­goz­tat­ni, hogy­ha letö­rik a pár­kány, majd kifi­ze­ti, végül annyi­ra fel­her­gel­te magát, hogy ököl­lel arcon ütöt­te a hiva­ta­los sze­mély­nek minő­sü­lő bíró­sá­gi rendészt.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás miatt 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se keletkezett.

A Fonyó­di Járás­bí­ró­ság a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – egyet­ért­ve az ügyé­szi indít­vánnyal – 2 év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést és 5 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki, vala­mint elren­delt a vád­lot­tal szem­ben két koráb­bi ügyé­ben kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is.