Főoldal » Hírek » Áron alul akarta kijátszani az ingatlant szerelmének a felszámolóbiztos - vádemelés- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy­mil­li­árd forin­tot meg­ha­la­dó érté­kű iro­da­há­zat akar­ta kiját­sza­ni 160 mil­lió forin­tért a fel­szá­mo­lás alatt, a vád sze­rint. A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2 nővel és 1 fér­fi­val szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indítványoz.

A vád­irat sze­rint egy 46 éves nő 2016-ban fel­szá­mo­ló­biz­tos­ként járt el egy cég fel­szá­mo­lá­sá­nál. A tár­sa­ság tulaj­do­nát képez­te egy buda­pes­ti telek és a rajta lévő iro­da­ház. A nő, a vele sze­rel­mi kap­cso­lat­ban álló 49 éves fér­fi­val együtt elha­tá­roz­ta, hogy áron alul meg­szer­zik az ingat­lant. Azt ter­vez­ték, hogy a fel­szá­mo­ló­biz­tos az iro­da­há­zat piaci érték alatt érté­ke­sí­ti egy másik cég­nek, ame­lyet egy 40 éves nő kép­vi­selt for­ma­i­lag, való­já­ban azon­ban a 49 éves férfi irá­nyí­tott. A fel­szá­mo­ló­biz­tos nő ugyan pályá­za­tot írt ki, azon­ban az infor­má­ci­ó­kat elsőd­le­ge­sen a fér­fi­val osz­tot­ta meg, illet­ve az ingat­lan meg­te­kin­té­sé­re csak egy napon jelölt ki egy négy­órás idő­tar­ta­mot. A férfi által irá­nyí­tott cég végül ered­mé­nye­sen pályá­zott egy szán­dé­ko­san eltúl­zott aján­lat­tal, azon­ban a vétel­árat nem tudta és nem is akar­ta meg­fi­zet­ni. Szín­lelt adás­vé­tel­lel és más jog­nyi­lat­ko­zat csa­lárd jel­le­gű meg­té­te­lé­vel – amellyel a for­má­li­san eljá­ró 40 éves nő is tisz­tá­ban volt – a vád­lot­tak elér­ték, hogy a föld és a rajta álló épü­let tulaj­don­jo­ga elvál­jon, így a férfi által irá­nyí­tott cég a máso­dik kör­ben csak az épü­let­re pályá­zott. A vád­lot­tak célja az volt, hogy a több mint egy­mil­li­árd forint érté­kű iro­da­há­zat 160 mil­lió forin­tért ,,játsszák ki”. Az ügy­let végül meg­hi­ú­sult, mert a 46 éves nő helyett más fel­szá­mo­ló­biz­tos­hoz került az ingat­lan értékesítése.

A terv lelep­le­ző­dött, a három részt­ve­vő ellen a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal pénz­ügy­őrei foly­tat­tak le ered­mé­nyes nyomozást.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a három ter­helt ellen – a 49 éves fér­fi­val és a 40 éves nővel szem­ben mint bűn­se­gé­dek ellen – szín­lelt vagyon­csök­ken­tés­sel elkö­ve­tett, minő­sí­tett eseti csőd­bűn­tett kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­hez. Az ügyész­ség – beis­me­rés hiá­nyá­ban – vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, pénz­bün­te­tés – a 40 éves nő ese­té­ben cég­ve­ze­tés­től eltil­tás – és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.