Főoldal » Hírek » Arra ébredt a sértett, hogy lopják az ékszereit - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal az ötve­nes éve­i­ben járó pécsi fér­fi­val szem­ben, aki­nek a tet­ten­érés után ugyan sike­rült elme­ne­kül­nie a hely­szín­ről, de a haté­kony fel­de­rí­tő mun­ká­nak köszön­he­tő­en a rend­őrök néhány napon belül elfogták.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott játék­szen­ve­dé­lye miatt nehéz anya­gi hely­zet­be került. A férfi 2020 nya­rán egy Fonyód­hoz köze­li falun uta­zott át autó­val, ami­kor fel­fi­gyelt a sér­tett csa­lá­di házá­ra, mely­nek nyit­va volt a nagykapuja.

A sér­tett csa­lád­tag­jai hét­vé­ge lévén éppen ebéd utáni szi­esz­tát tar­tot­tak, ami­kor a vád­lott besur­rant a háló­szo­bá­ba, ahol fel­ku­tat­ta a sér­tett több száz­ezer forint érté­kű éksze­re­it, és már éppen távoz­ni készült, ami­kor a szom­szé­dos helyi­ség­ben alvó sér­tett fel­éb­redt a gya­nús neszek­re. Az asszony nem ijedt meg, és a hatá­ro­zott fel­lé­pé­se miatt a férfi az érté­ke­ket hát­ra­hagy­va inkább a mene­kü­lés mel­lett döntött.

A fonyó­di rend­őrök a sér­tett lopás­ról érke­zett beje­len­té­se után gyors adat­gyűj­tés­be kezd­tek, fel­de­rí­tet­ték a vád­lott által hasz­nált autó típu­sát és a rend­szá­má­nak betű­je­le­it, majd az így szer­zett ada­to­kat fel­hasz­nál­va azo­no­sí­tot­ták a fér­fit, akit néhány nap­pal később pécsi laká­sá­ban fog­tak el. 

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő és meg­bá­nó vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt. 

A fotó a Fonyó­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készült.